2016-11-28

Medskapande ledarskap - Ledarutveckling

Utan medarbetarskap, inget ledarskap. Det handlar om beteende. Vi tränar ledare i att åstadkomma resultat genom att involvera medarbetare i varför och hur uppdrag ska genomföras och att skapa motivation och ansvar för verksamhetens utveckling.

Teoretisk utgångspunkt

En utgångspunkt för Medskapande ledarskap är teorierna om det Transformativa ledarskapet. Denna teori kombinerar involvering, att agera som föredöme, coachande- och entreprenöriellt förhållningssätt

Namnlös

Pedagogik

Våra insatser kännetecknas av involvering och ett systemiskt förhållningssätt. En viktig värdering är tron på att det är människor som påverkar människor Våra konsultationer är starkt präglade av möjligheten att möten och samtal på djupet utvecklar och att det är genom tillitsfulla och respektfulla relationer som framtiden formas.

Stor vikt läggs på att öka medvetenheten om det egna bidraget genom självkännedom och egenutveckling i kombination med utveckling av förmågan att tänka systemiskt och agera strategiskt. Som stöd för att öka självkännedomen genomför vi inför starten av ledarutveckling gärna en 360 graders ledarmätning för att få konkret information om ledarens utvecklingsområden

Vi gillar action-reflection-learning-pedagogiken. Det innebär att de deltagande cheferna uppmanas att omsätta och utveckla det dom lär mellan varje tillfälle. Kring dessa erfarenheter skapas ett ömsesidigt lärande.

Design

Teman i ett ledarprogram kopplas till de fyra disciplinerna för att leva ett Medskapande ledarskap. Det kan innebära att olika träningsmoduler fokuserar på en disciplin i taget eller att olika kvaliteter i det Medskapande ledarskapet kopplas till olika teman.

Inspirera till motivation
Handlar om att involvera och skapa delaktighet i hur uppdraget ska genomföras

Förmedla ideal
Handlar om att vara en förebild leva värdegrunden och ta ansvar för att fattade beslut blir genomförda.

Individuell omtanke
Handlar om genom ett coachande förhållningssätt anpassat stödja varje medarbetare individuellt

Intellektuell stimulans
Handlar om att utmana status quo, involvera medarbetare i verksamhetens utveckling,bejaka kreativitet och uppmärksamma de som vågar prova nytt.

Namnlös1

Exempel på teman

 • Ledaruppdraget kopplat till organisationens vision,mål och strategier och hur ledaren kan inspirera till motivation kring uppdraget.
 • Självreflektion kring det egna beteendet kopplat till värderingar samt arbete med att leda verksamhet, grupper och individer.
 • Kommunikativt ledarskap; dialogträning, svåra samtal och coachande ledarskap.
 • Förändringsledning och att leda utvecklingsprocesser och möten.
 • Kreativitet och entreprenörskap för ökat kund, medborgar- och brukarfokus.

Kommunikativt ledarskap INDEA Way

En fördjupningsutbildning för ledare.

Som ger dig som är ledare nya förutsättningar för en goda resultat.

Som fokuserar på det ”snälla” ledarskapet där kommunikationen mellan dig och dina medarbetare bidrar till psykologisk trygghet.

Som ger dig nya och praktiska verktyg för att flytta processer framåt.

Omfattning

 • Aktivt lyssnande.
 • Självreflektionsverktyg för svåra och nödvändiga samtal.
 • Feedforward som verktyg för utveckling och motivation.
 • Berättelsekonst som skapar beröring.
 • Förändringskommunikation som bygger och vårdar relationer.
 • Fördjupning av kommunikationens vardagsverktyg dialogen.

Innehåll
Dag 1

 • Introduktion och presentation.

Fokus för dagarna – tre verktyg

 • Utforskande samtal om ”Vad betyder Kommunikativt Ledarskap för mig?”
 • Relationskoordinering (J Gittell) en praktisk teori för samverkan och förändring presenteras och kring denna förs samtal. Handlar om gemensam bild av uppgiften, goda relationer och god kommunikation:

1Namnlös

 • Lärkuben (Action design) presenteras som ett praktiskt verktyg kopplat till Relationskoordinering och hur den kan användas i svåra och nödvändiga samtal:

Namnlös1 

Individuella styrkor och utmaningar – tre verktyg

 • Dialogen (W Isaacs) – ett vardagsverktyg och ett verktyg för utveckling och motivation. Efter teoretisk input om dialog förs fördjupade samtal kring betydelsen av att kommunikationen innehåller alla dialogkrafter.

Namnlös2

 

 • Kärnkvadranterna (D Ofman) – Arbete med att identifiera egna utmaningar kopplat till kommunikation.

Namnlös3

 • Kring utmaningarna genomförs Reflekterande samtal. I dessa samtal tränas feedback och återkoppling.
 • Dubbelkvadranten används för reflektion kring en utmanande relation.
 • Summering och reflektion kring dag 1.

Dag 2

 • Backspegel – träning på Aktivt lyssnade – Lyssna på nivå 2 och 3.
 • Reflektioner kring verbal och icke-verbal kommunikaiton.

Hur får jag andra med mig – fyra verktyg

 • Förändringskommunikation – Genomgång av Processens fyra faser, till varje fas kopplas vardagsverktyg. Metoder för delaktighet och involvering visas och används. Konkreta case används för reflektion och lärande.

Namnlös3

 • Berättelser som berör – input kring Retorikens grunder för att få andra att påverkas.
 • Förberedelse kring en egen berättelse om: ”Vem är min förebild som kommunikativ ledare, vad gjorde hen och hur påverkade det mig positivt”?
 • Feedforward – ett verktyg för utveckling.
 • Summering

Dag 3

 • Backspegel – reflektion kring vår process.
 • Träning: Var och en får genomföra sin presentation och få feedforward enligt metoden: After Action Review (Vad fungerar och vad blir viktigt nästa gång?)

Summering och nästa steg – ett verktyg

 • Coachkompetenserna presenteras och därefter sker arbete i coachgrupper kring vars och ens utmaningar.
 • Summering och avslutning

 

För samtal kring behov och anpassning, funderingar och frågor kan kontakt tas med:

Marlene Gustafsson
072 722 2706
info@indea.se

 

 

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram
Ett utvecklingsprogram i det personliga ledarskapet

Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i. Hur kan du skapa bättre och mer hållbara resultat i en ständigt föränderlig omvärld? Hur kan du göra mer med mindre?

Målet med utvecklingsprogrammet är att du ska

 • Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare.
 • Bli tryggare i ditt sätt att hantera olika situationer.
 • Kunna tillämpa olika verktyg och modeller effektivt i de sammanhang de hör hemma.
 • Behärska olika tekniker för att förstärka det du vill åstadkomma.
 • Utveckla ditt eget personliga ledarskap.
 • Förstå det som händer på sätt som öppnar upp för nya lösningar.
 • Lära känna dig som ledare.
 • Få med dig medarbetare och andra mot gemensamma mål

Innehållet

Vi arbetar på två nivåer; kunskap och kompetens.
Kunskap handlar bland annat om att förstå allt från ledarskap, grupper, verksamhetsutveckling och inte minst dig själv. Kunskap får vi genom läsning, föreläsningar och reflektioner – egna och tillsammans med andra. Kompetens är kunskapens omsättning i handlade – det är först när det du vet tillämpas som kunskapen kommer till nytta. Kompetens erhålls genom erfarenhet och att återkommande träna, pröva och reflektera. Träningen ger dig både en praktisk och en teoretisk grund i konsten att leda.

Utvecklingsprogrammet är uppdelat i fem sammanlänkade etapper om två dagar per etapp. Mellan etapperna görs eget arbete som följs upp vid nästkommande etapp. Förankring med den egna chefen är en viktig grund för deltagande i programmet.

Innan programmet startar görs en ledarmätning där medarbetarna får bedöma sin chefs ledaregenskaper ur olika aspekter kopplade till Susan Wheelans modell för ledarskap kopplat till olika grupper. Sex månader efter programmet genomförs en förnyad ledarmätning för att följa upp effekter av programmet ur medarbetarnas perspektiv.

Etapp 0. Stabsmöte för kravställarna.

Ett inledande möte där representanter från respektive organisation som skickat deltagare till programmet medverkar. Här tar vi upp viktiga aspekter för att säkerställa bästa möjliga lärande för deltagarna och att programmet utvecklas på bästa sätt.

Etapp 1. Jag som ledare – Ledaruppdraget i förhållande till omvärlden och framtiden.  Programpresentation och incheckning (2 dagar)

Helheten kring programmet presenteras med fokus på syfte och pedagogik.Genom att låta deltagarna i olika konstellationer föra samtal kring drivkrafter, erfarenheter, framgång, svårigheter och utmaningar kopplat till ledarskap skapas mycket goda förutsättningar för en lärande grupp och samtidigt fokus för den gemensamma processen. Samtalen avslutas med ett gemensamt samtal kring lärutmaningar.

 • Utforskande kring ledarerfarenhet och individuella utmaningar
 • Visionens betydelse för verksamhetsutveckling och – styrning.
 • Ledaruppdraget i din kommun.
 • Vad betyder visionen för mitt ledarskap? Hur tar visionen sig uttryck i mitt ledarskap?
 • Utvecklande Ledarskap (UL) introduceras som grund för det transformerande ledarskapet
 • Formulering  av individuellt utvecklingskontrakt.
 • Coaching i teori och praktik
 • Bildande av Trio-grupper och arbete med vars och ens ledarutmaningar.

Hemuppgift: Arbeta med det individuella ”kontraktet” och att dokumentera ett svårt samtal i ett så kallat vänsterkolumnscase.

Etapp 2. Kommunikation och svåra samtal – Det kommunikativa ledarskapet. (2 dagar)

Fokus under detta seminarium är att identifiera styrkor och utvecklingsområden kopplat till det kommunikativa ledarskapet och det egna kontraktet. Hur kan jag leda genom andra?

 • Dialogen som ledarverktyg. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet. Genom den reflekterande dialogen får vi hjälp att uppmärksamma vad som händer i en situation och möjlighet att öka vår förståelse.
 • Individens psykologi som grund för förståelse av egna och andras beteende.
 • Teori och praktik kring att hantera svåra samtal.
 • Arbete med sina egna case. För att träna kommunikationsförmågan arbetar vi med så kallade ”vänsterkolumnscase”. I dessa beskrivs både det som sades och gjordes samt outtalade tankar och känslor. På detta sätt identifieras såväl hur de egna tankemodellerna ser ut och hur de måste utvecklas för att kommunikationen ska bli mer konstruktiv.

Hemuppgift: Fortsatt arbete med det individuella ”kontraktet” och att genomföra svåra samtal.

Etapp 3. Grupper samt ledarskap – Ledarskap ur ett organisatoriskt perspektiv samt verksamhetsutveckling (2 dagar).

Fokus på att skapa balans mellan egna krav och förväntningar och organisationens? Vilka krav och förväntningar ställer en politiskt styrd organisation? Hur är det att vara ledare i en politisk styrd organisation? Hur kan man förstå den komplexa helhet som ledaren har att hantera? Hur utvecklas grupper över tid och hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens nuläge och mål

 • Systemteori  som grund för förståelse av sociala system.
 • Systemisk modell för organisatoriskt beteende.
 • Teamlärande och grupputveckling. Vi arbetar med Susan Wheelans Integrative Model of Group Development (IMGD)
 • Förutsättningar för ledarskapet i olika grupputvecklingssteg.
 • Verksamhetsutveckling utifrån ett case: Vision, verksamhetsidé, strategier, mål och uppföljning i teori och praktik
 • Verksamhetsstyrning – den strategiska rollen

Hemuppgift: Genomförande av ett Personligt porträtt: medlemmarna i respektive Triogrupp intervjuar 5-6 medarbetare/intressenter kring bilden av chefen med fokus på den önskade utvecklingen.

Etapp 4. Att leda förändring. Feedback teori och praktik (2 dagar)

Teori och samtal kring förändringspsykologi. Introduktion av förändringsmodell för organisationsutveckling. Att leda möten. Vilken är bilden av mig som ledare? Vad gör jag för intryck på min omgivning? Att koppla ihop kommunikation och retorik i ledarrollen – vad förmedlar jag som ledare? Hur skapas återkoppling i ett organisatoriskt system?

 • Att leda utveckling och förändring – Förändring som tillstånd, processen, reaktioner och verktyg för att leda förändringsprocessen.
 • Förändringspsykologi
 • Organisatorisk feedback samt individuell feedback. Feedbackens betydelse som en del i ledarskapet.
 • Hur ge och ta feedback?
 • Återkoppling av personligt porträtt. Vi ser med fördel att även använda den tidigare utförda 360 graders återkoppling och fördjupa tolkningen av det personliga porträttet.
 • Förberedelse och genomförande av en personlig presentation av de personliga och verksamhetsmässiga ledarutmaningarna. Återkoppling från deltagare på den inverkan vederbörande har på omgivningen.

Hemuppgift: Uppdatering av det individuella utvecklingskontraktet. Träna på feedback.

Etapp 5. Hållbart ledarskap (2 dagar)

Fokus vid den sista etappen är teorier och verktyg för att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt samt på hur de deltagande ledarna nu måste gå från ord till handling och att de i denna strävan måste hitta en hållbar balans.

 • Personlig hållbarhet. I begreppet hållbarhet, finns även en personlig dimension. Att vara en ”hållbar” ledare. För att belysa detta utgår vi från Steven R. Covey´s forskning om de sju goda vanor som kännetecknar effektiva människor.
 • Entreprenöriellt ledarskap.
 • Sammanfattning av programmet. Vi introducerar arbete i Lär-grupperna kring reflektion avseende vad deltagarna har lärt om sig själva, andra och sin verksamhet. Var och en blir coachade kring den egna utvecklingen som senare formuleras i en utvecklingsplan.

Hemuppgift: Kontinuitet i Triogrupper, skuggning av andra ledare, fortsatt arbete med utvecklingsplan och avstämningar med chefen samt uppföljningsmätning.

Option

Utöver programmet finns en möjlighet att 6 månader efter avslutat program, genomföra en halvdag kring uppföljningsmätningen och den egna utvecklingsplanen. Denna halvdag tillkommer efter behov och önskemål.

Kursledare
Tord Olsson: Tord har arbetat som konsult sedan 2005 med ledar- och grupputveckling. Han har egen chefserfarenhet från 7 år i två olika organisationer. Han är civilekonom och har studerat vidare inom beteendevetenskap, ledarskap, pedagogik och kommunikation. Han arbetar idag exempelvis med ledarutvecklingsprogram i Örebro kommun, ledningsgruppsutvecklingsprogram i Lidköpings kommun samt som coach till chefer.

Leif Nyman: Under drygt 10 år arbetade Leif som ledare i olika roller, från projektledare till VD. De senaste 10 åren har han ägnat åt ledningsutveckling som konsult. För närvarande är han involverad i flera pågående ledarutvecklingsprogram i såväl privat som offentlig verksamhet. Med sitt systemiska och psykodynamiska perspektiv skapas en arena för lärande som inbjuder till involvering och delaktighet.

Pris
Vårt pris för hela utvecklingsprogrammet är 29 500kr exkl. moms per person. Därtill tillkommer kost och logi för deltagarna om ca 1500kr exkl. moms per etapp.

Plats och datum
Programmet genomförs på en konferensanläggning i närheten av deltagande kommuner.

Antalet platser per program är begränsat till 20.

Övrigt/frågor
Vi träffar gärna er för ett möte kring ert intresse, för att berätta mer om programmets innehåll och      de resultat det skapar, samt svarar på frågor. Vi är förstås öppna för förslag på anpassningar av innehåll i programmet.

Anmälan och kontaktuppgifter
Anmälan sker till info@indea.se
För mer info, se även www.indea.se