2017-02-03

Att leda i förändring

All förändring möter motstånd. Vi är dock övertygade om att människor blir engagerade i förändring om de blir tillräckligt involverade. Vid implementeringen behöver cheferna vara drivande och alla behöver känna sig motiverade, kompetenta i det nya och ha organisatoriska förutsättningar, men det säkrar bara framgång i hälften av projekten. Vår erfarenhet är att de också behöver bli tillräckligt involverade. Involvering vässar utvecklingsprojektet, ökar chansen att lyckas och gör förändringen hållbar över tid.

INDEAs process för förändringsledning består av 8 steg.

1. FÖRÄNDRINGSTRYCK. Utan ett angeläget förändringstryck från omvärlden (ett svar på frågan varför vi genomför detta) är det stor risk för att projektet kommer möta motstånd när det börjar bli trögt i förändringsarbetet. Utan ett angeläget ”varför” bör man ifrågasätta om man ska driva projektet…

2. FÖRÄNDRINGSDRIVARE. Den viktigaste framgångsfaktorn i förändringsprocessen är att ledningsgruppen helhjärtat står bakom och driver processen, men viktiga förändringsdrivare behöver aktiveras i hela organisationen.

3. RIKTNING/MÅL. En viktig faktor för att skapa motivation att ge upp det vi har, är en lockande framtidsbild av vad vi kan och vill med den utvecklingsprocess vi står inför. Tydligt budskap, samtal som förändrar och återkoppling till ledningen för ständig utveckling av förändringsledarskapet krävs.

4. BRED INVOLVERING. Genom hög grad av involvering av stora delar av organisationen kan man säkerställa:
– En realistisk bild av nuläget
– Feedback på riktningen
– Utmaningar och knäckfrågor
– Idéer på utvecklingsprojekt som kan ge störst effekt

5. FÖRÄNDRINGSSTRATEGI/-PLAN. Utifrån målbilden och nulägesanalysen och de inspel som kommit från organisationen identifierar ledningen vilka områden som behöver förändras och utarbetar förändringsstrategier och en plan för genomförandet.

6. GENOMFÖRANDE. Utifrån strategierna/planen startar flera utvecklingsprojekt med uppgift att genom involverande arbetssätt, verktyg m m driva utvecklingen mot målet.

7. LÄRANDE. Löpande samlas delar av organisationen för att utvärdera genomförda förändringar (skapar lärande och befäster det som fungerar) samt initiera nya.

8. UPPDATERING AV STRUKTURER. Parallellt med att utvecklingsprojekten pågår arbetar projektet med att uppdatera de strukturer som befäster det nya. Det kan handla om: fysisk miljö, organisation, ledarskap, medarbetarskap, IT-stöd, verksamhetsstyrning och feedbacksystem.

 

 PROJEKTLEDARE
• Leder och styr projektet mot beställd projektleverans
• Säkerställer tid, kostnad, kvalitet i projektet

 FÖRÄNDRINGSLEDARE
• Säkerställer tillräcklig involvering i utvecklingsprojektet
• Säkerställer att chefer och medarbetare är redo (motivation, förmåga, org. stöd) vid projektleverans

 

Namnlös1