Resultat skapas av människor

Vi är övertygade om att människor med rätt förutsättningar har en fantastisk kapa­citet att bidra till verksamhetens önskade resultat. Vår erfarenhet är att dessa förut­sättningar kan beskrivas som fyra byggstenar. Uppdraget, där det gäller att skapa meningsfulla uppdrag för varje medarbetare som förmedlas i en dialog skapar förstå­else för uppdraget och verk­ligen lockar fram det bästa hos individen.
Individanpassning och självstyrande vilket innebär att varje medarbetare måste få ett handlingsutrymme att lösa uppdraget på sitt sätt. Under genomförandet av arbetet gäller det att synliggöra resultatet på ett sådant sätt att den som anstränger sig verk­ligen får konkreta bevis på att ansträngningen är mödan värd. Slutligen måste genomförandet av uppdraget resultera i en positiv återkoppling som motiverar till fortsatta arbete.

Dialogens kraft

Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet. Den som görs delaktig vill bidra, och den som inte är delaktig förhåller sig passiv eller tar en roll som motarbetare. Dialogen förutsätter en kommunikativ balans av påverkan och utforskande och viljan till verkligt utforskande av egna och andras antaganden minskar låsningar och frigör kreativitet. Att träna oss i, och använda dialog, ökar förutsättningarna att skapa goda organisationer och hållbar utveckling. För oss går vägen till delaktighet genom dialoger runt förutsättningar, mål, strategier och uppdraget.

Människor är lika

INDEA arbetar branschövergripande. Vi människor fungerar på samma sätt oavsett om vi arbetar inom den offentliga sektorn eller i ett privat företag. Vi lägger stor vikt vid att förstå våras kunders förutsättningar, verksamhet och affär, men när det gäller att skapa förutsättning för att medarbetarna ska kunna lösa sitt uppdrag så är det samma kognitiva förutsättningar som gäller för oss alla.

Analys

INDEA lägger stor vikt vid att analysera förutsättningarna för den önskade förändringen innan vi genomför några utvecklingsinsatser. Orsaken till detta är att insikt och förändringsvilja bygger på att man fått ny kunskap som förändrar den existerande verklighetsuppfattningen. Om man vill skapa verklig förändring krävs därför fakta som visar att det gamla beteendet inte längre fungerar.

Utveckling

Utifrån en gedigen kunskap om förutsättningar går det att skapa skräddarsydda utvecklings­lösningar. Vi får ofta kommentaren att vi verkligen förstår komplexa organisationer och att våra rekommendationer är praktiska och lätta att genomföra.

Lärande

För att skapa varaktiga resultat och långsiktig framgång, måste konsultinsatserna leda till ett lärande som kan förvaltas och drivas vidare av vår uppdragsgivare när vi avslutat det formella projektet. Vi arbetar så gott som alltid utifrån Demings förbättringshjul där vi löpande utvärderar våra insatser och använder kunskapen för att till­sammans kunna skapa en lärande organisation.