Vad tycker kunden?

”Bekräftelse i att det är viktigt att ha hjälpsam inställning.. Tycker vi har fått bättre o bättre inställning till varandra.”

”Förändring genom hjälpsamhet är metod:-)”

”Jag har fått större insikt i andras arbete och fått möjlighet att under tid diskutera frågor som annars inte får så stort utrymme.”

Vill du veta mer om uppdraget?

Kontakta Richard Bengtsson
Ring  0702-365116

Vi hjälper kommunen att utveckla samarbete mellan enheter

Bakgrund

Socialkontoret i Norrköping hade brister i kvaliteten i ärenden som rörde våld i nära relationer. Samarbetet mellan enheterna fungerade inte, vilket ledde till frustration och oro för att brukare, framförallt barn, kunde hamna i kläm. Problemen kvarstod trots att internutbildning genomfördes och ny handlingsplan tagits fram.

Vårt arbete

INDEA fick våren 2016 i uppdrag att minska kvalitetsbristerna och valde den forskningsbaserade teorin Relational Coordination (RC). Teorin syftar till att utveckla och effektivisera tvärkommunikation och skapa strukturer för effektiv koordinering genom vilka en organisation kan nå bättre resultat och kvalitet. Dessa nås genom ett fokus på att skapa goda relationer bestående av ömsesidig respekt, delande av kunskap och gemensamma mål mellan enheter och enskilda som behöver samverka för att uppnå målet. Om kommunikationen är frekvent, precis, kommer i rätt tid och är fokuserad på att lösa problem upprätthålls och förstärks de goda relationerna.

Vi utformade ett program, som förutsatte förankringsarbete i de egna enheterna mellan träffarna. Fem workshoppar genomfördes med hög grad av involvering och utforskande.

  1. Gemensam undersökning av var i processen problem uppstår och vilka enheter som berördes. Ur berörda grupper utsågs förändringsledare, såväl enhetschefer som handläggare, som deltog i kommande workshoppar.
  2. Kvaliteten på relationerna kartlades och en gemensam målbild skapades.
  3. Utifrån kartläggningen arbetades åtgärder fram som konkretiserades i aktivitetsplaner.
  4. Gemensamt utforskande av bakgrunden till enheternas olika medvetna och omedvetna förhållningssätt och strategier, vilka utgör grunden för de val som görs i vardagen.
  5. Åtgärder och implementering och uppföljning fastställdes. Involvering av kvalitetsstödet för uppföljning.

Resultat

Utvecklingsprogrammet har starkt bidragit till att skapa ett fruktbart samarbetsklimat i såväl chefsgruppen som mellan enheter och enskilda handläggare. Genom att skapa utrymme för reflektion om varandras respektive förutsättningar gavs möjlighet till fördjupad förståelse för ”den andres” agerande.  ”Ju mer vi får kunskap och insyn i varandras verksamheter desto lättare är det att få till ett bra samarbete!” Programmet ledde till att

  • Alla ärenden med våld ska utredas och inledas med ett tvärprofessionellt planeringsmöte.
  • Korsvisa studiebesök införs med viss frekvens i alla verksamheter, med utrymme för diskussion och delande av kunskap i smågrupper.
  • Kvinnofridsteamet fick i uppdrag att hålla i insatserna
  • Uppföljning ska ske i ordinarie verksamhetsplanering.

Dessutom inleds en process för att utveckla samarbetet med förvaltningen för arbetsmarknad utifrån teorierna om RC.

En framgångsfaktor är den breda förankringen där verksamhets-, enhets- och stabschef samt handläggare och behandlingspersonal från olika enheter samverkat, vilket borgar för genomförande.

Ledarutveckling

Vi hjälper kommunen att konkretisera det ledarskap som bäst överensstämmer med ledningsfilosofin

Söderhamns kommun

Läs mer →

Ledarutveckling

Vård och omsorg i Vänersborgs kommun

Utveckling av team och dess arbetssätt

Läs mer →

Team/grupputveckling

Vi hjälper Lantmäteriet att utveckla deras teamarbete

Lantmäteriet

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi har hjälpt Ateas chefer att nå världsklass

Träning av Ateas chefer på Bosön leder inte bara till ett ledarskap i landslagsklass, det ger till slut ett ledarskap i världsklass!

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi utvecklar chefer för att bättre kunna möta framtiden

Personligt Ledarskap Örebro kommun

Läs mer →