Vad tycker kunden?

Jag blir glad och stolt när jag läser gruppernas reflektioner och framtidskontrakt. Vi har fått ett bra stöd i vår process och är mycket nöjda med det goda samarbetet! Nu har vi en god plattform att arbeta vidare ifrån.”

Kristina Wallstedt
Avdelningschef Vård, stöd och utredning, Vänersborgs kommun

 

”Jag har gjort mycket i min dag men detta är ett arbete som slår det mesta…”

Lena Sjöström
Utvecklingsledare inom Omsorg om funktionshindrade, Vänersborgs kommun

 

”Fantastisk process som jag är så glad att få varit med om – TACK!”

En teammedlem

Vill du veta mer om uppdraget?

Kontakta Ann Malmsten
Ring 0708-20 55 95 eller mejla
ann.malmsten@indea.se

Vård och omsorg i Vänersborgs kommun

Bakgrund

Hemtjänsten har höga ambitioner i sitt arbete med att utveckla kvaliteten i arbetet med de personer som de finns till för. Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att dessa personer ska uppleva att stödet och omhändertagandet är: Närmare – Tryggare – Enklare

För att åstadkomma detta skapades samordningsteam med alla professionella kring den äldre. Dessa team har tre mål:

  • Öka möjligheterna till individuella lösningar för personen hemtjänsten är till för genom ökad samverkan professioner emellan.
  • Öka delaktigheten och förståelsen för den enskildes behov.
  • Rätt stöd i rätt tid på rätt plats – tryggare för personen vi är till för.

Teamens uppdrag kräver nytänkande och flexibilitet. De förväntas ta ansvar för helheten runt den äldre vilket påverkar såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Den som är teamledare är inte formell chef för alla i teamet utan ledarskapet kännetecknas av ett coachande och utvecklande förhållningssätt. De som är deltagare i teamet tar ansvar för att såväl kompetens och andra resurser används på bästa sätt runt brukaren. Detta medarbetarskap kräver självreflektion och samarbetskapacitet.

Vårt arbete

Vi har haft förtroendet att under 2015 och 2016 stödja avdelningsledningen, enhetscheferna som är tillika teamledare, och teamen i arbetet med att utveckla såväl arbetssätt som synsätt utifrån samordningsuppdraget. INDEAs konsultation kännetecknas av involvering och ett systemiskt förhållningssätt. Arbetet har varit präglat av möten och samtal som på djupet utvecklar eftersom det är genom tillitsfulla och respektfulla relationer som utveckling blir möjlig.

Insatsen startade med arbete tillsammans med ledningen för att skapa samsyn kring uppdrag, mål och roller. Med detta som grund genomfördes två halvdagar för samtliga medarbetare och ledare för att skapa förståelse för varför och vart arbetet skulle leda. Totalt deltog ca 200 medarbetare i ett dialogkafé om utvecklingsarbetet.

De sex samordningsteamen (ca 60 personer) och de 10 enhetscheferna har jobbat tillsammans under fem tillfällen fördelat på 18 månader. Tre av tillfällena var tvådagarsseminarier kring: Uppdrag, Relationer och samverkan samt Arbetsprocess och möten. De två sista tillfällena fokuserade på erfarenhetsutbyte och utvärdering.

Lärande moment var: Dialoger om syfte och mål, teorier om grupper och förändringsarbete, kontraktsarbete i lärgrupper, MBTI-reflektioner, mötesträning, akvariesamtal kring roller och uppdrag, feedforward, uppskattande berättelser, reflekterande samtal och uppföljningsdialoger.

Uppdraget har även varit att överföra metoder och verktyg till teamen och deras ledning. Exempel på sådana metoder är Vattentrappa, Akvarium, Open Space, Berättarverkstad och Triosamtal.

Resultat

Vid varje tillfälle har kortare avstämningar gjorts med alla team avseende såväl resultat i relation till personerna som de är till för och avseende egna upplevelser av processen. Det finaste resultatet av arbetet är att det har blivit tryggare för personen de är till för, att teamen hjälper varandra betydligt mer och att undersköterskorna har fått förutsättningar att ta ett större ansvar och känner sig mer delaktiga. Avslutningsvis utvärderades arbetet med en webenkät och denna visade att upplevelsen är att insatsen har bidragit till önskad utveckling (3,9 av 5) och att processen varit upplevelsebaserad och involverande (4,3 av 5).

Organisationsutveckling

Vi hjälper kommunen att utveckla samarbete mellan enheter

Norrköpings kommun

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi hjälper kommunen att konkretisera det ledarskap som bäst överensstämmer med ledningsfilosofin

Söderhamns kommun

Läs mer →

Team/grupputveckling

Vi hjälper Lantmäteriet att utveckla deras teamarbete

Lantmäteriet

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi har hjälpt Ateas chefer att nå världsklass

Träning av Ateas chefer på Bosön leder inte bara till ett ledarskap i landslagsklass, det ger till slut ett ledarskap i världsklass!

Läs mer →

Ledarutveckling

Vi utvecklar chefer för att bättre kunna möta framtiden

Personligt Ledarskap Örebro kommun

Läs mer →