Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Hur kan du skapa bättre och mer hållbara resultat i en ständigt föränderlig omvärld?
Hur kan du göra mer med mindre?
Hur kan du få ut maximal effekt av ditt ledarskap?

Målet med utvecklingsprogrammet är att du ska

 • Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare.
 • Lära känna dig själv som ledare.
 • Förstå det som händer på sätt som öppnar upp för nya lösningar.
 • Kunna tillämpa olika verktyg och modeller effektivt i de sammanhang de hör hemma.
 • Behärska olika tekniker för att förstärka det du vill åstadkomma.
 • Bli tryggare i ditt sätt hantera olika situationer och utmaningar.
 • Få med dig medarbetare och andra mot gemensamma mål
 • Utveckla ditt eget personliga ledarskap.
 • Bidra till att stärka det totala ledningssystemet i din organisation

Innehållet

KÖL är ett utvecklingsprogram som uppehåller sig i gränslandet mellan chefskap och ledarskap. För oss handlar chefskap om allt som är kopplat till mitt uppdrag som chef, dvs att tydliggöra vart vi är på väg, hur vi arbetar tillsammans, de gränser som vi har att förhålla oss till både internt och externt. Ledarskapet å andra sidan handlar om vilken effekt du har på andra människor. Vad är det du förmedlar till dina medarbetare och kollegor som underlättar för verksamheten att åstadkomma det ni är till för.

Ledarskapet handlar om hur du uppnår resultat i ditt chefsuppdrag.

Att vara chef innebär med andra ord att få människor med i vårt gemensamma uppdrag –  att utföra vår huvuduppgift på bästa möjliga sätt.

Människor, både chefer och medarbetare, som känner motivation, glädje, tillit och vet vad som gäller på arbetsplatsen är både effektivare och mår bättre.

Utvecklingsprogrammet har därför som ambition att utveckla dig som ledare, att ta din roll med den du är och samtidigt göra dig medveten om chefskapets förväntningar.

Utvecklingsprogrammet är uppdelat i fem sammanlänkade etapper om två dagar per etapp. Mellan etapperna görs eget arbete som följs upp vid nästkommande etapp. Förankring med den egna chefen är en viktig grund för deltagande i programmet.

Etapp 1. Jag som ledare – Ledaruppdraget i förhållande till omvärlden och framtiden. Programpresentation och incheckning (2 dagar)

Helheten kring programmet presenteras med fokus på syfte och pedagogik. Genom att låta deltagarna i olika konstellationer föra samtal kring drivkrafter, erfarenheter, framgång, svårigheter och utmaningar kopplat till ledarskap skapas mycket goda förutsättningar för en lärande grupp och samtidigt fokus för den gemensamma processen. Samtalen avslutas med ett gemensamt samtal kring individuella lärutmaningar.

 • Utforskande kring ledarerfarenhet och individuella utmaningar
 • Visionens betydelse för verksamhetsutveckling och styrning
 • Ledaruppdraget i din kommun
 • Rollen och fokus som ledare
 • Formulering av individuellt utvecklingskontrakt
 • Bildande av Lär-grupper och arbete med vars och ens ledarutmaningar
 • Upprättande av ditt eget ledar-årshjul kopplat till ditt uppdrag

Hemuppgift: Att utifrån utskickad länk svara på frågor kopplat till Myers Briggs personprofil.

Etapp 2. Kommunikation och svåra samtal – Det kommunikativa ledarskapet. (2 dagar)

Fokus under detta seminarium är att identifiera styrkor och utvecklingsområden kopplat till det kommunikativa ledarskapet och det egna kontraktet. Hur kan jag leda genom andra?

 • Dialogen som ledarverktyg. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet. Genom den reflekterande dialogen får vi hjälp att uppmärksamma vad som händer i en situation och möjlighet att öka vår förståelse.
 • Teori och praktik kring att hantera svåra samtal
 • Fortsatt arbete med årshjulet
 • Genomgång av teori kopplat till Myers Briggs personlighetsprofil, genomföra självskattning och ta del av individuell profilrapport. Därefter arbete med tolkning och konsekvenser, främst kopplat till självkännedom, den egna ledarrollen och hantering av olikheter

Hemuppgift: Fortsatt arbete med det individuella ”kontraktet”. Eget arbete med ditt årshjul.

Etapp 3. Grupper samt ledarskap – Ledarskap ur ett organisatoriskt perspektiv samt verksamhetsutveckling (2 dagar)

Fokus på att skapa balans mellan egna krav och förväntningar och organisationens. Vilka krav och förväntningar ställer en politiskt styrd organisation? Hur är det att vara ledare i en politisk styrd organisation? Hur kan man förstå den komplexa helhet som ledaren har att hantera? Hur utvecklas grupper över tid och hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens nuläge och mål

 • Systemteori som grund för förståelse av sociala system.
 • Systemisk modell för organisatoriskt beteende.
 • Teamlärande och grupputveckling.
 • Förutsättningar för ledarskapet i grupper
 • Verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning – den strategiska rollen
 • Ledarrollen kopplat till effektivt arbete i ledningsgruppen

Hemuppgift: Genomförande av ett Personligt porträtt: medlemmarna i respektive Trio-grupp intervjuar 5-6 medarbetare/intressenter kring bilden av chefen med fokus på den önskade utvecklingen.

Etapp 4. Att leda förändring samt feedback – teori och praktik (2 dagar)

Teori och samtal kring förändringspsykologi. Introduktion av förändringsmodell för organisationsutveckling. Att leda möten. Vilken är bilden av mig som ledare? Vad gör jag för intryck på min omgivning? Att koppla ihop kommunikation och retorik i ledarrollen – vad förmedlar jag som ledare? Hur skapa återkoppling i ett organisatoriskt system?

 • Att leda utveckling och förändring – Förändring som tillstånd, processen, reaktioner, strategier och verktyg för att leda förändringsprocesser och utveckla organisationskulturer
 • Förändringspsykologi – hur påverkas vi av förändring
 • Organisatorisk feedback samt individuell feedback. Feedbackens betydelse som en del i ledarskapet
 • Hur ge och ta emot feedback?
 • Förberedelse och genomförande av en personlig presentation av de personliga och verksamhetsmässiga ledarutmaningarna. Återkoppling från deltagare på den inverkan vederbörande har på omgivningen.

Hemuppgift: Uppdatering av det individuella utvecklingskontraktet. Träna på feedback och att leda möten på nytt sätt.

Etapp 5. Hållbart ledarskap (2 dagar)

Fokus vid den sista etappen är teorier och verktyg för att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt samt på hur de deltagande ledarna nu måste gå från ord till handling och att de i denna strävan måste hitta en hållbar balans.

 • Personlig hållbarhet och effektivitet
 • Fördjupning feedback samt återkoppling av personligt porträtt
 • Sammanfattning av programmet och effekterna på hemmaplan. Vi introducerar arbete i Lär-grupperna kring reflektion avseende vad deltagarna har lärt om sig själva, andra och sin verksamhet. Var och en blir coachade kring den egna utvecklingen som senare formuleras i en fortsatt utvecklingsplan

Hemuppgift: Att arbeta vidare med utmaningar och den ambition jag som ledare har.

Option

Efter genomfört program inbjuds du till att medverka på KÖL-Alumnimöten som sker två gånger per år. Fokus på dessa möten är din fortsatta utveckling och något inspel kring ett aktuellt ämne som inspiration.

Kursledare

Tord Olsson: Tord har arbetat som konsult sedan 2005 med ledar- och grupputveckling. Han har egen chefserfarenhet från 7 år i två olika organisationer. Han är civilekonom och har studerat vidare inom beteendevetenskap, ledarskap, pedagogik och kommunikation. Han arbetar idag exempelvis med ledarutvecklingsprogram i Örebro och Gävle kommun, ledningsgruppsutvecklingsprogram i flera kommuner i landet, med konflikthantering, dialoger politik- och tjänstemän samt som coach till chefer.

Leif Nyman: Under drygt 10 år arbetade Leif som ledare i olika roller, från projektledare till VD. Sedan 2002 har han ägnat åt ledningsutveckling som konsult. För närvarande är han involverad i flera pågående ledarutvecklingsprogram i såväl privat som offentlig verksamhet. Med sitt systemiska och psykodynamiska perspektiv skapas en arena för lärande som inbjuder till involvering och delaktighet.

Pris

Vårt pris för hela utvecklingsprogrammet är 29 500 kr exkl. moms per person. Därtill tillkommer kost och logi för deltagarna om ca 1 700 kr exkl. moms per etapp.
För Alumnidagen tillkommer en avgift på 1 450 kr exkl. moms.

Plats och datum

Programmet genomförs på konferensanläggningen Norra Vättern i Askersund. Antalet platser per program är begränsat till 18.
Programmet startar i september 2017 och tillfällena är enligt följande:

Etapp 1. 7-8/9, 2017
Etapp 2. 12-13/10, 2017
Etapp 3. 7-8/11, 2017
Etapp 4. 12-13/12, 2017
Etapp 5. 31/1-1/2, 2018

Övrigt/frågor

Vi träffar gärna er för ett möte kring ert intresse, för att berätta mer om programmets innehåll och de resultat det skapar, samt svarar på frågor. Vi är förstås öppna för förslag på anpassningar av innehåll i programmet.

Anmälan och kontaktuppgifter

Anmälan sker till info@indea.se eller direkt till:
Leif Nyman: leif.nyman@indea.se, 070-630 50 87
Tord Olsson: tord.olsson@indea.se, 070-201 14 30
För mer info, se även www.indea.se