Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Hur kan du skapa bättre och mer hållbara resultat i en ständigt föränderlig omvärld?
Hur kan du göra mer med mindre?
Hur kan du få ut maximal effekt av ditt ledarskap? 

Målet med utvecklingsprogrammet är att du ska

 • Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare och vad det innebär att utöva ledarskap.
 • Lära känna dig själv som ledare.
 • Förstå det som händer på sätt som öppnar upp för nya lösningar.
 • Kunna tillämpa olika verktyg och modeller effektivt i de sammanhang de hör hemma.
 • Behärska olika tekniker för att förstärka det du vill åstadkomma.
 • Bli tryggare i ditt sätt hantera olika situationer och utmaningar.
 • Få med dig medarbetare och andra mot gemensamma mål
 • Utveckla ditt eget personliga ledarskap.
 • Bidra till att stärka det totala ledningssystemet i din organisation

Innehållet

KÖL är ett utvecklingsprogram som uppehåller sig i gränslandet mellan chefskap och ledarskap. För oss handlar chefskap om allt som är kopplat till mitt uppdrag som chef, dvs att tydliggöra vart vi är på väg, hur vi arbetar tillsammans, de gränser som vi har att förhålla oss till både internt och externt. Ledarskapet å andra sidan handlar om vilken effekt du har på andra människor. Vad är det du förmedlar till dina medarbetare och kollegor som underlättar för verksamheten att åstadkomma det ni är till för.

Ledarskapet handlar om hur du uppnår resultat i ditt chefsuppdrag.

Att vara chef innebär med andra ord att få människor med i vårt gemensamma uppdrag –  att utföra vår huvuduppgift på bästa möjliga sätt.

Människor, både chefer och medarbetare, som känner motivation, glädje, tillit och vet vad som gäller på arbetsplatsen är både effektivare och mår bättre.

Utvecklingsprogrammet har därför som ambition att utveckla dig som ledare, att ta din roll med den du är och samtidigt göra dig medveten om chefskapets förväntningar.

Utvecklingsprogrammet är uppdelat i fem sammanlänkade etapper om två dagar per etapp. Mellan etapperna görs eget arbete som följs upp vid nästkommande etapp. Förankring med den egna chefen är en viktig grund för deltagande i programmet.

Etapp 1. Jag som ledare – Ledaruppdraget i förhållande till omvärlden och framtiden. Programpresentation och incheckning (2 dagar)

Helheten kring programmet presenteras med fokus på syfte och pedagogik. Genom att låta deltagarna i olika konstellationer föra samtal kring drivkrafter, erfarenheter, framgång, svårigheter och utmaningar kopplat till ledarskap skapas mycket goda förutsättningar för en lärande grupp och samtidigt fokus för den gemensamma processen. Samtalen avslutas med ett gemensamt samtal kring individuella lärutmaningar.

 • Utforskande kring ledarerfarenhet och individuella utmaningar
 • Ledaruppdraget i din kommun
 • Rollen och fokus som ledare
 • Formulering av individuellt utvecklingskontrakt
 • Bildande av Lär-grupper och arbete med vars och ens ledarutmaningar
 • Coaching och coachande förhållningssätt
 • Upprättande av ditt eget ledar-årshjul kopplat till ditt uppdrag

Hemuppgift: Att utifrån utskickad länk svara på frågor kopplat till Myers Briggs personprofil.

Etapp 2. Kommunikation och svåra samtal – Det kommunikativa ledarskapet. (2 dagar)

Fokus under detta seminarium är att identifiera styrkor och utvecklingsområden kopplat till det kommunikativa ledarskapet och det egna kontraktet. Hur kan jag leda genom andra?

 • Dialogen som ledarverktyg. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet. Genom den reflekterande dialogen får vi hjälp att uppmärksamma vad som händer i en situation och möjlighet att öka vår förståelse.
 • Teori och praktik kring att hantera svåra samtal
 • Fördjupning och coachande förhållningssätt
 • Fortsatt arbete med årshjulet
 • Genomgång av teori kopplat till Myers Briggs personlighetsprofil, genomföra självskattning och ta del av individuell profilrapport. Därefter arbete med tolkning och konsekvenser, främst kopplat till självkännedom, den egna ledarrollen och hantering av olikheter

Hemuppgift: Fortsatt arbete med det individuella ”utvecklingskontraktet”. Eget arbete med ditt årshjul.

Etapp 3. Grupper och ledarskap samt arbete med personliga presentationer som berör (2 dagar)

Hur utvecklas grupper över tid och hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens nuläge och mål. Om jag ska påverka i olika sammanhang – hur kan jag skapa presentationer och inspel som får avsedd effekt. I detta sistnämnda pass samarbetar vi under en heldag med Michel Riddez, skådespelare och regissör.

 • Teamlärande och grupputveckling.
 • Förutsättningar för ledarskapet i olika typer av grupper och gruppers utvecklingsfaser
 • Ledarrollen kopplat till effektivt arbete i ledningsgruppen
 • Träning i personliga presentationer som berör

Hemuppgift: Genomförande av ett Personligt porträtt: medlemmarna i respektive Trio-grupp intervjuar 5 medarbetare/intressenter kring bilden av chefen med fokus på den önskade utvecklingen.

Etapp 4. Feedback samt att leda förändring – teori och praktik (2 dagar)

Teori och samtal kring förändringspsykologi. Introduktion av förändringsmodell för organisationsutveckling. Vilken är bilden av mig som ledare? Vad gör jag för intryck på min omgivning? Att koppla ihop kommunikation och retorik i ledarrollen – vad förmedlar jag som ledare? Hur skapa återkoppling i ett organisatoriskt system?

 • Att leda utveckling och förändring – Förändring som tillstånd, processen, reaktioner, strategier och verktyg för att leda förändringsprocesser och utveckla organisationskulturer
 • Förändringspsykologi – hur påverkas vi av förändring
 • Organisatorisk feedback samt individuell feedback. Feedbackens betydelse som en del i ledarskapet
 • Hur ge och ta emot feedback samt återkoppling av personligt porträtt

Hemuppgift: Uppdatering av det individuella utvecklingskontraktet. Träna på feedback.

Etapp 5. Hållbart ledarskap (2 dagar)

Fokus vid den sista etappen är teorier och verktyg för att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt. I övrigt tar vi upp att leda möten och att arbeta vidare med personliga ledarutmaningar. Vi berör även vilka krav och förväntningar som ställs en politiskt styrd organisation.

 • Att leda möten
 • Förberedelse och genomförande av en personlig presentation av de personliga och verksamhetsmässiga ledarutmaningarna. Återkoppling från deltagare på den inverkan vederbörande har på omgivningen.
 • Hur är det att vara ledare i en politisk styrd organisation? Hur kan man förstå den komplexa helhet som ledaren har att hantera?
 • Sammanfattning av programmet och effekterna på hemmaplan. Arbete i Lär-grupperna kring reflektion avseende vad deltagarna har lärt om sig själva, andra och sin verksamhet. Var och en blir coachade kring den egna utvecklingen som senare formuleras i en fortsatt utvecklingsplan

Hemuppgift: Att arbeta vidare med utmaningar och den ambition jag som ledare har.

Presentationsmaterial och dokumentation skickas ut till deltagarna efter respektive tillfälle, alltid i redigerbart skick för att möjliggöra användning för eget bruk. Det gäller även olika övningar, verktyg och andra instrument som används.

Option

Efter genomfört program inbjuds du till att medverka på KÖL-Alumnimöten som sker två gånger per år. Fokus på dessa möten är din fortsatta utveckling och något inspel kring ett aktuellt ämne som inspiration.

Kursledare

Tord Olsson: Tord har arbetat som konsult sedan 2005 med ledar- och grupputveckling. Han har egen chefserfarenhet från 7 år i två olika organisationer. Han är civilekonom och har studerat vidare inom beteendevetenskap, ledarskap, pedagogik och kommunikation. Han arbetar idag exempelvis med ledarutvecklingsprogram i Örebro och Gävle kommun, ledningsgruppsutvecklingsprogram i flera kommuner i landet, med konflikthantering, dialoger politik- och tjänstemän samt som coach till chefer.

Leif Nyman: Under drygt 10 år arbetade Leif som ledare i olika roller, från projektledare till VD. Sedan 2002 har han ägnat åt ledningsutveckling som konsult. För närvarande är han involverad i flera pågående ledarutvecklingsprogram i såväl privat som offentlig verksamhet. Med sitt systemiska och psykodynamiska perspektiv skapas en arena för lärande som inbjuder till involvering och delaktighet.

Pris

Vårt pris för hela utvecklingsprogrammet är 29 500 kr exkl. moms per person. Därtill tillkommer kost och logi för deltagarna om ca 1 800 kr exkl. moms per etapp.

För Alumnidagen tillkommer en avgift på 1 450 kr exkl. moms.

Plats och datum

Programmet genomförs på konferensanläggningen Norra Vättern i Askersund. Antalet platser per program är begränsat till 16.

Programmet startar i februari 2018 och tillfällena är enligt följande:
Etapp 1.          27-28 februari, 2018
Etapp 2.          5-6 april, 2018
Etapp 3.          8-9 maj, 2018
Etapp 4.          12-13 juni, 2018
Etapp 5.          30-31 augusti, 2018

Övrigt/frågor

Vi träffar gärna er för ett möte kring ert intresse, för att berätta mer om programmets innehåll och de resultat det skapar, samt svarar på frågor. Vi är förstås öppna för förslag på anpassningar av innehåll i programmet.

Anmälan och kontaktuppgifter

Anmälan sker till info@indea.se eller direkt till:
Leif Nyman: leif.nyman@indea.se, 070-630 50 87
Tord Olsson: tord.olsson@indea.se, 070-201 14 30
För mer info, se även www.indea.se