Våra tjänster

Vår övertygelse är att alla resultat i en verksamhet är en följd av människors agerande oavsett om de är medarbetare, kunder eller har en annan intressentroll. Med detta synsätt blir kärnan i verksamhets­utveckling att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna så att de ska kunna göra ett bra jobb och därmed bidra till det önskade resultatet.


Organisationsutveckling

Vår föränderliga tid kräver ständig utveckling av de flesta verksamheter. Vi på INDEA ser organisationsutveckling som en process där växelverkan mellan ledning och involvering av de som berörs ger goda förutsättningar för framgång. Vi ser ofta att just involvering skapar engagemang och ansvarstagande i en organisation. Inspel från organisationens chefer och medarbetare behövs också för att ta rätt beslut inför implementering.

Vi inleder ofta med en förstudie för att samla in perspektiv från olika delar av organisationen. Därigenom får både ledning och vi en bild av vad som är viktigt för det fortsatta arbetet. Med hög grad av samverkan med uppdragsgivaren ligger sedan förstudien till grund för en plan för hela utvecklingsarbetet samt INDEAs uppdrag i det.

Vi erbjuder olika typer av stöd i utvecklingsprocessen, exempelvis:

 • Förändringsledning och strategiskt stöd i att leda utvecklingsprojektet
 • Igångsättande av förbättringsarbete
 • Utvecklingsinsatser för ledning, förändringsledare och chefer
 • Utveckling av strukturerna för styrning, kvalitetsledning och uppföljning
 • Facilitering av större och mindre workshops
 • Kartläggning och utveckling av verksamhetsprocesser
 • Behovsanpassat stöd till förändringsgrupper/nyckelpersoner

Exempel på uppdrag:

 • Utveckling och införande av konkurrensstrategi i större fackhandelskedja
 • Processorientering av kommunal bygglovsavdelning
 • Utveckling och införande av leanbaserat verksamhetsutvecklingssystem i polismyndighet
 • Kundorientering av kommunalt servicebolag
 • Organisationsanalys i statlig myndighet
Vill du veta mer? Klicka här.

Processledning

En lärprocess är den interaktion som sker inom ett system och handlar om de relationer som finns mellan människor och grupper och mellan systemet och dess omvärld. I en process är allt under utveckling och ständigt pågående. INDEA har en erkänd förmåga som processledare där vi kombinerar tillit till processen med fokus på resultat. Vi skapar energi och engagemang, vi jobbar inte för fort och inte heller för långsamt. Vårt systemiska angreppssätt skapar såväl meningsfullhet som lust.

Exempel på uppdrag:

 • Design och processledning av återkommande möte för 500 chefer i större kommun
 • Processledning avseende lönebildning i medlemsföretag och fackliga organisationer
 • Processledning av chefsutvecklingsprogram i en region
 Varför ska jag gå Indeas processledarutbildning? 
Indea erbjuder dig en unik och fördjupad processledarutbildning som tar sin utgångspunkt i hur man som processledare kan skapa ett hållbart resultat genom en hållbar process. Genom att gå utbildningen skapar du en förståelse för flödet i en process från förberedelser till resultat, du lär dig vara trygg i planering och ledning av en process med delaktighet, kreativitet och ansvarstagande, du lär dig en mångfald av verktyg och metoder för att åstadkomma den önskade variationen i en process, du lär dig behärska olika tekniker för att hantera svåra situationer så att de lyfter processen, du blir tryggare i att ”här och nu” hantera oväntade vändningar under ett skeende, du får förståelse för din roll som processledare och vilken som är gruppens roll och du lär dig leda en process på ett sätt som passar dig.
Vill du veta mer? Klicka här.

Ledningsutveckling

Ledarskap är att sätta mål, fokusera resurser och att åstadkomma resultat genom andras insatser. Ledarskap är komplext och kräver såväl mognad som utvecklad kompetens. Den kompetens som krävs är direkt sammankopplad med organisationens situation. All ledningsutveckling måste därför ta sin utgångspunkt i mål och strategier för verksamheten.

För oss är ledarskapets fokus goda resultat, dess mest grundläggande värdering respekt och dess omistliga redskap kommunikation. När INDEA arbetar med ledningsutveckling står tolkning och förståelse för ledningsuppdraget högt på agendan. Vi arbetar med ledningskultur och chefers ansvar för att bygga och vara ambassadörer för önskade värderingar. Arbete med extern kommunikation och samtal på individ- och gruppnivå är en genomgående röd tråd i allt vårt arbete med ledningsutveckling.

Exempel på uppdrag:

 • Ledningsgruppsutveckling på strategisk och operativ nivå inom större myndighet
 • Återkommande ledarutvecklingsprogram i kommuner och landsting
 • Butikschefsutbildning i större fackhandelskedja
 • Chefscoaching inom myndighet
Vill du veta mer? Klicka här.

Medarbetarutveckling

Allt ledarskap förutsätter ett medarbetarskap. Precis som ett moget ledarskap är medarbetarskap för oss ett sätt att förhålla sig till sig själv, de resultat som skapas och det sammanhang man är verksam i. Som vi ser det är organisationers resultat produkten av samtliga medarbetares individuella ansträngningar.

För oss har medarbetarskapet två sidor. Dels handlar det om att det måste finnas en tydlighet mellan arbetsgivare och medarbetare kring förväntningar på varandra och dels måste även förutsättningarna finnas för att leva upp till förväntningarna. När INDEA arbetar med medarbetarutveckling fokuserar vi därför på uppdraget och förståelsen av visioner, mål och strategier och vad detta betyder för den egna rollen. Vi arbetar med att involvera medarbetare i design av processer och flöden. Ansvarstagandet är en självklar utgångspunkt.

Exempel på uppdrag:

 • Utveckling av medarbetarskap i stor kommun
 • Säljträning inom bl.a bank & finans, logistik, konsumentprodukter och kapitalvaror
 • Tydliggörande av uppdrag, ansvar och roller för 200 medarbetare inom socialpsykiatri
 • Säljteamsutveckling inom ett av nordens största IT-bolag
Vill du veta mer? Klicka här.