top of page

Etik och förhållningssätt

Vårt etiska förhållningssätt

Allmänna förutsättningar 

Nedanstående regler ligger till grund för hur vi på INDEA förhåller oss i våra uppdrag och i relation till våra uppdragsgivare.  De är baserade på och överensstämmer med de internationella etiska regler som fastställts av ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), där Sveriges Managementkonsulter (SAMC) ingår. INDEA AB är medlem av SAMC och vi har förbundit oss att följa de av föreningen antagna etiska reglerna. Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller INDEAs tjänster. Vi förväntar oss att våra underleverantörer delar vår syn på etik i konsultuppdrag.

 

Konfidentialitet

INDEAs konsulter betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det. 

 

Orealistiska förväntningar 

INDEAs konsulter ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

 

Professionellt förhållningssätt 

INDEAs konsulter ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för kundens eller INDEAs varumärke inte skadas. INDEAs konsulter ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra. Konsulterna ska inte agera diskriminerande i något avseende, till exempel kön, ålder, etnicitet och religion.

 

Motstridiga intressen 

INDEAs konsulter ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke. 

 

Precisering av förutsättningarna 

INDEAs konsulter ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, roller och ansvar, omfattning och leverabler, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda. Om INDEA har anledning att tro att det överenskomna resultatet inte kommer att kunna skapas inom uppsatta avtalsvillkor, bör vi, utan dröjsmål, informera kunden om detta och omförhandla avtalet.

Konsultkännetecken

En Indean har ett systemiskt angreppssätt.

Utifrån önskade resultat kartlägger vi orsakssamband, identifierar hävstänger i systemet och skapar organisatoriskt, kollektivt och individuellt lärande.

 

En Indean har ett genuint kundengagemang.

Vi skaffar oss förståelse för kundens affär och utmaningar, vi tar vår utgångspunkt i vårt uppdrag och tar ansvar för att det är tydligt över tid. Vi har en hög kundinteraktion och arbetar nära och tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi tar ansvar för en hög kvalitet i varje leverans. Vi har en ödmjukhet inför vad som gjort våra kunder framgångsrika och vill bidra till konkurrenskraft.

 

En Indean involverar och är flexibel/metodanpassar.

Vi arbetar i former som möjliggör lyhördhet och involvering. Vi tvingar inte in uppdraget i en metod eller en form utan anpassar våra metoder och former efter kundens situation och behov. Det är en hederssak för oss att inte göra kunden konsultberoende. Vi laddar kunden med kompetens och självförtroende som gör det möjligt att arbeta vidare.

 

En Indean är skicklig processledare.

Vi är säkra och professionella processledare och möjliggör delaktighet och ansvarstagande. Vi bidrar till ökad systemförståelse, motiverande process och produktiva och reflekterande konversationer. Det är utvecklande att jobba med en Indean.

 

En Indean är generös och ödmjuk avseende erfarenheter, kunskap och sitt nätverk.

Vi bjuder på våra metoder och utvecklar tillsammans nya koncept på samma sätt som vi delar våra kontakter och nätverk. Vi delar synsättet att kunskap inte kan ”ägas”. Vi agerar för transparens. Vi är ödmjuka inför våra uppdrag och har ett uppskattande och bekräftande förhållningssätt såväl i relationen till kolleger som till kunder och uppdragsgivare.

 

En Indean gillar att arbeta i team.

Vi vill arbeta i team vilket ökar vår förmåga att skapa resultat, upplevelser och variation. Vi delar våra erfarenheter och tar och ger hjälp istället för att hävda att vi ”vet bäst”. En Indean arbetar med och tar ansvar för sin egen utveckling. Utifrån vår personlighet tar vi ansvar för vårt agerande och skyller inte gruppens eller teamets problem på andra.

 

Slutligen … en Indean har säljkraft.

Vi tar var och en ansvar för att dela våra nätverk och skapa goda affärer för oss och andra. Vi säljer uppdrag med förutsättningar för att leverera de önskade resultaten och för att arbeta i enlighet med våra etiska regler.

bottom of page