top of page

Teoretiska utgångspunkter

INDEAs teoretiska referensram

Den teoretiska referensram som vårt arbete och våra verktyg baseras på, har sin grund i den systemiska syn på resultatskapande som utvecklats vid MIT av Peter Senge m fl. Till detta kommer neuropsykologisk forskning och teorier om beslutsfattande, t ex beskrivet av Daniel Kahneman, forskning om gruppers effektivitet, t ex Susan A Wheelan, forskning om vad som styr mänskligt agerande, sammanfattat inom OBM, och t ex Daniel Pinks forskningsöversikt om motivation.

Vårt arbete med att driva förändringar utgår både från erfarenheter formulerade av t ex John P Kotter och mer modern forskning om organisatoriskt lärande och utveckling, t ex Relational Coordination beskrivet av Judy Gittell eller Ellströms modell för lärande och utveckling i vardagen. 

Claes Janssens teori om Förändringens fyra rum är en modell som skapar hög delaktighet och ansvarstagande då de verktyg som finns kopplat till teorin bidrar till transparens och insikter på individuell och organisatorisk nivå. I ledningsgrupper är Organisationsbarometern ett skarpt verktyg och på individuell nivå ökar arbetet med Personlig Dialektik förståelsen för egna och andras förhållningssätt i samband med förändringar. 

För stöd i förståelsen för ledningsgruppens uppdrag och utveckling använder vi gärna MTAM-gruppens teori och material. 

Vi är väl förtrogna med ett coachande förhållningssätt utifrån ICF samt bl a Gjerde och Whitmore. Vi arbetar också med teorier som dialogens kraft, beskriven av t ex William Isaacs, och undersökande samtal.

INDEA arbetar utifrån det transformativa ledarskapet. Förutom att modellen är den ledarmodell som just nu har det bästa forskningsstödet, så korrelerar det transformativa ledarskapet i hög grad med tillitsbaserad ledning.Det transformativa ledarskapet fokuserar på att åstadkomma resultat genom att involvera medarbetaren i varför och hur uppdrag ska genomföras och därigenom skapa motivation och ansvar för verksamhetens utveckling. Tillitsdelegationens arbete är starkt kopplat till detta synsätt.

 

INDEAs tjänsteutbud

Vårt tjänsteutbud omfattar ett antal tjänster för att stödja organistioners utveckling. Vi beskriver dem i i nedanstående kategorier:

 

Affärs-/verksamhetsutveckling

Inom verksamhetsområdet affärs-/verksamhetsutveckling arbetar vi med att stödja våra kunder i arbetet med att utveckla sin affär/verksamhet. Tjänster som erbjuds inom detta område är bl.a olika typer av analyser, vision och målformulering, utveckling och genomförande av strategier. 

Organisationsutveckling

Inom verksamhetsområdet organisationsutveckling stödjer vi våra kunders anpassning av organisationen så att den effektivt möjliggör genomförandet av valda strategier. Tjänster som erbjuds inom detta område är bl.a processoptimering och organisationsdesign.

 

Ledningssystem

Inom verksamhetsområdet ledningssystem hjälper vi våra kunder att skapa effektiva ledningssystem för att öka organisationens förmåga att nå uppsatta mål. Tjänster som erbjuds inom detta område är bl a uppdrags- och målformulering, uppdragsdialog, monitorering av genomförande och effekt, feedback och justering. 

Förändringsledning

Inom verksamhetsområdet förändringsledning stödjer vi våra kunders förändrings- och förnyelsearbete. Tjänster som erbjuds inom detta område är bl a Förändringsledning, processledning och strategigenomförande.

Ledarutveckling

Då ledarskapet är avgörande för organisationers utveckling arbetar vi med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och coaching av ledare i olika former.

Läs mer om våra evidensbaserade teorier här. 

bottom of page