Öppna utbildningar

KÖL- Kommuners öppna ledarskapsprogram

Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Hur kan du skapa bättre och mer hållbara resultat i en ständigt föränderlig omvärld?

Hur kan du göra mer med mindre?

Hur kan du få ut maximal effekt av ditt ledarskap?

Målet med utvecklingsprogrammet är att du ska

Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare och vad det innebär att utöva ledarskap.

• Lära känna dig själv som ledare.

• Förstå det som händer på sätt som öppnar upp för nya lösningar.

• Kunna tillämpa olika verktyg och modeller effektivt i de sammanhang de hör hemma.

• Behärska olika tekniker för att förstärka det du vill åstadkomma.

• Bli tryggare i ditt sätt att hantera olika situationer och utmaningar.

• Få med dig medarbetare och andra mot gemensamma mål

• Utveckla ditt eget personliga ledarskap.

• Bidra till att stärka det totala ledningssystemet i din organisation

Innehållet

KÖL är ett utvecklingsprogram som uppehåller sig i gränslandet mellan chefskap och ledarskap. För oss handlar chefskap om allt som är kopplat till mitt uppdrag som chef, dvs att tydliggöra vart vi är på väg, hur vi arbetar tillsammans, de gränser som

vi har att förhålla oss till både internt och externt. Ledarskapet å andra sidan handlar om vilken effekt du har på andra människor. Vad är det du förmedlar till dina medarbetare och kollegor som underlättar för verksamheten att åstadkomma det ni är till för.

Ledarskapet handlar om hur du uppnår resultat i ditt chefsuppdrag. Att vara chef innebär med andra ord att få människor med i vårt gemensamma uppdrag - att utföra vår huvuduppgift på bästa möjliga sätt. Människor, både chefer och medarbetare, som känner motivation, glädje, tillit och vet vad som gäller på arbetsplatsen är både effektivare och mår bättre. Utvecklingsprogrammet har därför som ambition att utveckla dig som ledare, att ta din roll med den du är och samtidigt göra dig medveten om chefskapets förväntningar.

Utvecklingsprogrammet är uppdelat i fem sammanlänkade etapper om två dagar per

etapp. Mellan etapperna görs eget arbete som följs upp vid nästkommande etapp.

Förankring med den egna chefen är en viktig grund för deltagande i programmet.

 

Etapp 1. Jag som ledare - Ledaruppdraget i förhållande till omvärlden och framtiden. Programpresentation och incheckning (2 dagar)

Helheten kring programmet presenteras med fokus på syfte och pedagogik. Genom att låta deltagarna i olika konstellationer föra samtal kring drivkrafter, erfarenheter, framgång, svårigheter och utmaningar kopplat till ledarskap skapas mycket goda förutsättningar för en lärande grupp och samtidigt fokus för den gemensamma processen. Samtalen avslutas med ett gemensamt samtal kring individuella lärutmaningar.

• Utforskande kring ledarerfarenhet och individuella utmaningar

• Ledaruppdraget i din kommun

• Rollen som ledare

• Formulering av individuellt utvecklingskontrakt

• Bildande av Lär-grupper och arbete med vars och ens ledarutmaningar

• Coaching och coachande förhållningssätt

• Upprättande av ditt eget ledar-årshjul kopplat till ditt uppdrag
 

Hemuppgift: Att jobba på ditt utvecklingskontrakt

Etapp 2. Kommunikation och svåra samtal - Det kommunikativa ledarskapet. (2 dagar)

Fokus under detta seminarium är att identifiera styrkor och utvecklingsområden kopplat till det kommunikativa ledarskapet och det egna kontraktet. Hur kan jag leda genom andra?

• Dialogen som ledarverktyg. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet. Genom den reflekterande dialogen får vi hjälp att uppmärksamma vad som händer i en situation och möjlighet att öka vår förståelse.

• Teori och praktik kring att hantera svåra samtal

• Fördjupning och coachande förhållningssätt

• Arbete kring kärnkvaliteter och utmaningar


Hemuppgift: Påbörja arbetet med Personligt portätt.

 

Etapp 3. Grupper och ledarskap (2 dagar)

Hur utvecklas grupper över tid och hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens nuläge och mål. Om jag ska påverka i olika sammanhang – hur kan jag skapa presentationer och inspel som får avsedd effekt.

• Teamlärande och grupputveckling.

• Förutsättningar för ledarskapet i olika typer av grupper och gruppers utvecklingsfaser

• Ledarrollen kopplat till effektivt arbete i ledningsgruppen

 

Hemuppgift: Genomförande av ett Personligt porträtt: medlemmarna i respektive Trio-grupp intervjuar 5 medarbetare/intressenter kring bilden av chefen med fokus på den önskade utvecklingen.

 

Etapp 4. Feedback samt att leda förändring - teori och praktik (2 dagar)

Teori och samtal kring förändringspsykologi. Introduktion av förändringsmodell för organisationsutveckling. Vilken är bilden av mig som ledare? Vad gör jag för intryck på min omgivning? Att koppla ihop kommunikation och retorik i ledarrollen – vad förmedlar jag som ledare? Hur skapa återkoppling i ett organisatoriskt system?

• Att leda utveckling och förändring - Förändring som tillstånd, processen, reaktioner, strategier och verktyg för att leda förändringsprocesser och utveckla organisationskulturer

• Förändringspsykologi – hur påverkas vi av förändring

• Organisatorisk feedback samt individuell feedback. Feedbackens betydelse som en del i ledarskapet

• Hur ge och ta emot feedback samt återkoppling av personligt porträtt

 

Hemuppgift: Uppdatering av det individuella utvecklingskontraktet. Träna på feedback.

Etapp 5. Hållbart ledarskap (2 dagar)

Fokus vid den sista etappen är teorier och verktyg för att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt. I övrigt tar vi upp att leda möten och att arbeta vidare med personliga ledarutmaningar. Vi berör även vilka krav och förväntningar som ställs en politiskt styrd organisation.

• Att leda möten

• Förberedelse och genomförande av en personlig presentation av de personliga och verksamhetsmässiga ledarutmaningarna. Återkoppling från deltagare på den inverkan vederbörande har på omgivningen.

• Hur är det att vara ledare i en politisk styrd organisation? Hur kan man förstå den komplexa helhet som ledaren har att hantera?

• Sammanfattning av programmet och effekterna på hemmaplan. Arbete i Lärgrupperna kring reflektion avseende vad deltagarna har lärt om sig själva, andra och sin verksamhet. Var och en blir coachade kring den egna utvecklingen som senare formuleras i en fortsatt utvecklingsplan

 

Hemuppgift: Att arbeta vidare med utmaningar och den ambition jag som ledare har.

Presentationsmaterial och dokumentation skickas ut till deltagarna efter respektive

tillfälle, alltid i redigerbart skick för att möjliggöra användning för eget bruk. Det gäller

även olika övningar, verktyg och andra instrument som används.

Kursledare

Progammen hålls av Indeas konsulter som har lång och bred erfarfenhet av såväl ledarutveckling som kommunal verksamhet. Kommande program kommer att hållas av Leif Nyman och Hanna Wunsch.

 

Pris

Kostnaden för utvecklingsprogrammet är 31 500 kr exkl. moms per person. Därtill tillkommer kost och logi för deltagarna om ca 1 800 kr exkl. moms per etapp.

 

Plats och datum

Programmet genomförs på konferensanläggningen Norra Vättern i Askersund. Antalet platser per program är begränsat till 16. Programmet startar under våren 2021 och tillfällena är planerade enligt följande:

Etapp 1. 9-10 mars

Etapp 2. 13-14 april

Etapp 3. 2-3 juni

Etapp 4. 19-20 augusti

Etapp 5. 28-29 september

Övrigt/frågor

Vi träffar gärna er för ett möte kring ert intresse, för att berätta mer om programmets innehåll och de resultat det skapar, samt svarar på frågor. Vi är förstås öppna för förslag på anpassningar av innehåll i programmet.

Anmälan och kontaktuppgifter

Anmälan sker till info@indea.se, telefon 08-410 422 00 eller direkt till Leif Nyman, 070-630 50 87, Leif.nyman@indea.se eller till Hanna Wunsch Widoff, 070-464 62 60, hanna.wunsch@indea.se