top of page

Våra konsulter

Leif Nyman

Leif arbetar till största delen med att stödja både stora och mindre företag med utveckling av verksamheten. Uppdragen handlar ofta om att stödja cheferna, enskilt eller i grupp, i att utveckla verksamheten genom sitt ledarskap. Att lära känna sig själv och förstå den roll som bäst bidrar till att uppnå syftet med verksamheten utgör grunden.

Vid sidan av de lite längre insatserna håller Leif i olika möten och workshops samt handledning av chefer. Dessutom ansvarar Leif för utveckling och genomförande av ett öppet Ledarskapsprogram på Indea. Han håller även ett utvecklingsprogram med fokus på det konsultativa arbetssättet.

Richard Bengtsson
DSC05535-Redigera.jpg
Tor Wennerberg

Tor är legitimerad psykolog med inriktning på organisation och arbetsliv. I sitt arbete som organisationspsykolog utgår han från systemteorins förståelse av hur mänskliga system förändras, utvecklas och transformeras, och vad som hindrar deras utveckling. Han arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, coaching, konfliktlösning, relationell koordinering och organisationsutveckling, med särskilt fokus på hur utveckling av tillit människor emellan gör oss kollektivt intelligenta. Tor är också verksam som skribent och författare, och har skrivit böckerna Vi är våra relationeroch Själv och tillsammans, båda utgivna av Natur och Kultur. 

Richard Bengtsson
DSC05746-Redigera_edited.jpg
Anna Orbe

Anna har mångårig erfarenhet av att träna organisationer- privata såväl som offentliga i etablering av effektiva ledningsmodeller inkluderande  kulturförflyttning.  Annas specialområde är att gå från ord till handling. Hon arbetar med ledningsgruppsutveckling, chefsträning, individuell chefscoaching samt teamutveckling - aktiviteter som sammantaget leder till bestående beteende- och kulturförflyttning. Anna fokus på uppdrag där syftet är att införa ny affärsmodell samt tillitsbaserad ledning och styrning. Anna utbildar i förändringsledning i komplex utveckling samt processleder vid digital transformation. Exempel på aktuella uppdrag just nu är Rikshem, Lerums och Stenungsunds kommuner, Statens fastighetsverk, Folkhälsomyndigheten.

  

Richard Bengtsson
_DSC3469_edited.jpg
Katarina Billing

Katarina är leg. psykolog och journalist. Hon har under många år lett öppna program för erfarna chefer. Fokus är det personliga och kommunikativa ledarskapet. På sistone har hon stöttat Göteborgs stad i att utveckla ledarskapet av stödfunktionerna, morgondagens seniora forskningsledare på Lunds Universitet, goda distansledare på IKEA samt coachande ledare på If försäkring. Hon både utbildar i program samt utvecklar ledningsgrupper och coachar chefer individuellt – fa i reflektion, relation och resultat. Författare till två böcker om ledarskap: Steg mot tillit samt Du spelar roll. Om rollens betydelse i ledarskapet. Insatser för att utveckla mångfald och genus är en passion. 

Richard Bengtsson
DSC03755-Redigera-2.jpg
Gunilla T Jonsson

Med utgångspunkt i kundens syfte och uppdrag vill Gunilla bidra till framgångsrika och lärande organisationer, utveckling av tillitsfulla relationer och kontaktfulla möten. Hon verkar för sambandet mellan affärsnytta och humanism och ledarskap som präglas av vishet, självkännedom och medvetenhet. I 20 års tid har hon arbetat som organisationskonsult med utveckling av verksamheter, ledningsgrupper och chefer inom näringsliv, myndigheter, kommuner, akademier och idéburna organisationer. Med skräddarsydda uppdrag, upplevelsebaserad metodik och uppskattande förhållningssätt arbetas med kunders unika behov och förutsättningar. Gunilla innehar också en MCC.

Richard Bengtsson
DSC05502-Redigera.jpg
Erica Wright

Erica är utbildad organisationspedagog (Master) och KaosPilot. Hon processleder, handleder och utbildar medarbetare och chefer, både enskilt, i grupp och i utbildningsprogram. Erica ger ofta pedagogiskt designstöd till kunder med eget utvecklings- och genomförandeansvar, t ex intern-och externkonsulter, kompetensutvecklare, projektledare och chefer. Det kan handla om att utforma arbetsplatsträffar, utbildningar, organisationsförändringar mm. Erica ansvarar för och leder utvecklingsprogram i processledning (INDEA Lärlabb). Aktuella uppdrag och deltagare kommer t ex från Skogsstyrelsen, Göteborgs stad, HaV, Sweco, Region Gävleborg, Skara kommun, Folkhälsomyndigheten och SFV.

Richard Bengtsson
Hanna small.jpg
Hanna Wunsch Widoff

Hanna inriktar sig mot förändringsledning, organisation- och ledarskapsutveckling samt kultur- och värdegrundsarbete. Hon har erfarenhet från ett flertal branscher inom såväl privat som offentlig sektor och hon har drivit förändringsarbete, kulturförflyttning och verksamhetsutveckling. Hon är certifierad i CTT och Deep Democracy (DD). Idag jobbar Hanna bla med Lunds kommun där hon stöttar kommunen i deras kulturresa att införa den nya visionen och förhållningssättet.

Richard Bengtsson
_OLA3743-Redigera.jpg
Ann Malmsten

Anns fokus är att skapa en trygg och säker plats för människor att mötas i en utvecklande och tillitsfull dialog. Hon arbetar mest med team och ledningsgrupper men även med organisations- och ledningsutveckling på såväl privata företag som offentliga organisationer. Aktuella uppdrag genomförs just nu på IT-företaget Atea, Lidköpings kommun, Stockholms stad, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Region Skåne och Region Västernorrland. Ann utvecklar ständigt verktyg och former för processledning och har skrivit boken ”Eld & Vatten” om processledning. Hon leder sedan mer än 10 år KTH:s Kvalificerade processledarprogram för samhällsaktörer. Är ICF-certifierad coach och har förtroendet att vara coach till några chefer. Ann är konsultchef på INDEA.

Richard Bengtsson
kon8.jpg
Eva Ullman

Evas fokus är att skapa förtroendefulla möten där lärande och utveckling kan ske. Eva arbetar främst med ledningsgruppsutveckling, individuella ledarprogram, handleder chefer individuellt och i grupp. Aktuella uppdrag är Region Västernorrland, Tyresö kommun, Järfälla kommun, MISA AB, Folkhälsomyndigheten, BILDA Studieförbund, Regional cancercentrum Stockholm Gotland (RCC), SKL.

Richard Bengtsson
_DSC4532-Redigera.jpg
Zenita Toftgård

Med en MSc inom organisationspsykologi och Magister inom kommunikation kombinerar Zenita kommunikationsstrategier med psykosociala perspektiv. Allt kommunicerar och hänger samman i en helhet, vilket påverkar både arbetssätt, arbetsmiljö och resultat.  Zenita har erfarenhet som strategisk partner av utvecklingsprocesser i privata företag, offentlig verksamhet samt idéburna organisationer. Uppdragen består ofta av ledar- och organisationsutveckling, kulturtransformation och värdegrundsarbete, design av ledarutvecklingsprogram, samt varumärkesutveckling.

Richard Bengtsson
_OLA3771-Redigera.jpg
Marlene Gustafsson

Är VD på INDEA. Är även affärsområdeschef för ledarskapsenkäter, medarbetarundersökningar samt personlighetsinventorium (MBTI, Hogan, HAS, MTAM, IDI, UL mm.). Är avtalsansvarig.

Har koordinationsansvar för event och marknadsföring på sociala medier. Ansvarar även för avrop och anbud, ansvarar för stöd i kundprojekt, kundkontakter. Bistår utöver detta samtliga av INDEAs konsulter med stöd i diverse konsultuppdrag.

Richard Bengtsson
_DSC4537-Redigera.jpg
Henrik Forzelius

Henrik har de senaste 25 åren arbetat som exekutiv chef, VD eller i ledningsgrupp samt innehaft styrelseuppdrag i olika typer av företag och organisationer med fokus på affärsutveckling, tjänsteutveckling, innovation och digitalisering. Han har  lett företag genom disruptiva innovationer och transformerat branscher med erbjudande- och affärsmodellinnovation.

Sedan 2020 är Henrik managementkonsult, rådgivare och föreläsare på INDEA samtidigt som han doktorerar på KTH inom Innovation och betydelsen av samspelet mellan ägare, styrelse och ledning för innovationsförmågan i en organisation. Han utbildar och vägleder ägare, styrelser och ledningar i deras ansvar och roller för innovation men bidrar också till att lösa verksamheters olika utmaningar genom dialog och coachning av chefer och team.

 

Richard Bengtsson
Ulla Magnusson

I höst ser bla. Ulla fram emot jobb med Polisen och att köra ledarutbildningar för Region Norrbotten med engagerade chefer i vackra Luleå. Ulla är certifierad UL handledare och jobbar med flera olika ledarutvecklingsprogram. Bland annat hos Region Norrbotten, Lantmäteriet och Söderhamns kommun. Arbete med teamutveckling är också en viktig del för att få effektiva verksamheter och som certifierad i Susan Wheelans teorier genomförs olika insatser både hos privata företag och myndigheter. Ledningsgruppsutveckling på olika nivåer samt individuell handledning tar upp resten av Ullas tid. 

Richard Bengtsson
Håkan Eriksson

Ansvarar för att utveckla ett värdebaserat ledarskap och en organisationskultur med hög etik hos både offentliga och privata kunder. Särskilt fokus ligger på utveckling av ledningsarbetet i ledningsgrupper. Under senare tid med innovativa metoder för utveckling av samtliga högre ledningsgrupper i större organisationer – samtidigt och i samma rum, fysiskt eller digitalt. Arbetar just nu bland  annat med utmaningarna i flera kommuner.

 

Håkan arbetar också sedan flera år som personlig rådgivare och coach till chefer på alla nivåer.

Richard Bengtsson
Thomas Krook

Thomas arbetar med att hjälpa organisationer att nå sina mål. Då de flesta organisationer gör det genom medarbetarnas beteende, handlar måluppfyllelse i mångt och mycket att skapa förutsättningar för att medarbetare ska vilja och kunna göra ett bra jobb. För att bidra till måluppfyllelse genom arbetsglädje arbetar Thomas gärna utifrån teorierna bakom OBM vilket i korthet betyder att skapa tydliga mål, strategier och uppdrag, att förmedla individuella uppdrag genom en dialog och att följa upp utförandet och ge positiv återkoppling.  Thomas är ICF certifierad och har förutom ledningsgruppsutvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag, coachuppdrag för några chefer och ett spännande uppdrag som tillväxtcoach för ett snabbväxande ”life science” bolag. 

Richard Bengtsson
_OLA3718-Redigera.jpg
Urban Zakrison

Genomför en utvecklingsinsats för ökad kundnöjdhet i Sveriges största service- och försäljningsföretag för anläggningsmaskiner. Utvecklar sälj och säljcoachning i Sveriges största privata resebyråkedja. Urban brinner för att få alla inom organisationen att förstå betydelsen av att vårda kundrelationer och skapa affärsmöjligheter. Det handlar inte enbart om säljavdelningen utan en stor utmaningen som företag står inför idag är att få alla i organisationen delaktiga i säljprocessen. Alla påverkar vi kundernas attityder och intresse, det är därför alla i organisationen bör välja att ta ett gemensamt säljansvar mot kunderna.

Richard Bengtsson
_DSC4460-Redigera.jpg
John Ylander

John är professionell ledningsgruppsutvecklare som hjälper till att lyfta blicken, bygga tillit och fördjupa engagemanget i strategiska utmaningar. Han har arbetat både som managementkonsult och chefs och ledarutvecklare -senast som ansvarig för Sveriges största Executive MBA utbildning.
Han har också en akademisk bakgrund i forskning kring offentlig styrning med sitt deltagande i CHEFiOS. John är VD för MTAM-Gruppen som tillhandahåller ett världsunikt ledningsgrupps- utvecklingsverktyg kallat MTAM, ett svenskutvecklat verktyg som mäter ledningsgruppers effektivitet och förmåga. INDEA använder sedan flera år MTAM och har flera MTAM-certifierade konsulter.

Richard Bengtsson
_G6A6724_2.jpg
Alan Wright

Alan är leg psykolog och psykodramatiker. Han har mångårig erfarenhet av att processleda, handleda och utbilda medarbetare och chefer, både enskilt, i grupp och i utbildningsprogram. Just nu ger Alan t ex en handledningsutbildning för handledare på 1177 Inera AB och handleder chefer i Socialtjänsten, Mellanmålet AB och Region Gävleborg. Han har också uppdrag med ledningsgruppsutveckling. Alan ger öppna utbildningar och utvecklingsprogram i processledning och aktionsmetoder (INDEA Lärlabb). Utöver INDEAs tjänster erbjuder Alan också samtalsterapi, för enskilda och par.

Richard Bengtsson
Annalena Andersen

Annalena är ekonomi- och kontorsansvarig på INDEA. Annalena håller bl.a. på med fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra, avräkningar, löpande bokföring, kontering, in och utbetalningar samt ekonomisk rapportering till VD och styrelse. Hennes andra uppgifter är bl.a. att göra inköp, beställa varor, vara en resurs för konsulterna vid genomförandet av kunduppdrag avseende dokumentation och materialproduktion. Annalena har läst ekonomiassistent med löneadministration på Påhlmans Handelsinstitut.

Richard Bengtsson
Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
Fästpunkt 6
Fästpunkt 7

Våra samarbetskonsulter

CU.jpg
Charlotte Uggla

Charlotte har ansvarat för ledarutveckling för erfarna chefer inom Region Norrbotten, olika grupphandledningsuppdrag för kommunala chefer samt ett antal individuella coachinguppdrag inom privat sektor. Planering av några olika uppdrag som handlar om att identifiera och hitta motstrategier för härskartekniker för att kunna ta tillbaka makten och påverka sin situation. Leder utvecklingsprogram för Konsultativt Arbetssätt tillsammans med INDEA-kollega. 

Richard Bengtsson
Bild Ann-Louise Löwendahl SVARTVIT 2022.jpg
Ann-Louise Löwendahl

Ann-Louise är socionom och handledare i psykosocialt arbete med inriktning mot handledning av arbetsgrupper. Hon har omfattande erfarenhet av familjebehandling och förändringsarbete inom socialtjänsten. Hennes ambition som handledare är att tillsammans med arbetsgruppen skapa ett samtalsklimat där det finns utrymme för utforskande och reflektion. Hon drivs av att stärka var och ens kompetens i arbetsgruppen och att synliggöra den som ett led i den professionella utvecklingen, både individuellt och i arbetsgruppen. Under Ann-Louise senaste uppdrag har hon stöttat arbetsgrupper inom socialtjänstens resursenhet och myndighetsutövning. 

Richard Bengtsson
Pernilla_Indea webb_liten.jpeg
Pernilla Askenbom

Pernilla arbetar processorienterat med fokus på kommunikation i ledarskapet, att utveckla effektiva grupper och lärande organisationer. Den långa och breda erfarenheten som projektledare och strateg från både offentlig och privat regi har stärkt övertygelsen om människors förmåga att vilja och våga. Alla kan utveckla sitt ledarskap, hitta sina styrkor och bidra till positiva resultat i teamet och i organisationen. Pernilla har sin bakgrund i systemutveckling, pedagogik och kommunikation och är certifierad i GDQ (Group Development Questionnaire). Använder gärna Wheelans modell för att öka gruppers kapacitet. Olika typer av uppdrag har varit: program för nya chefer, förändringsledarutbildning, kommunikativt ledarskap och grupputveckling. Just nu är Pernilla engagerad i ett nationellt reformuppdrag på Socialstyrelsen.

Richard Bengtsson
bengt 1.jpg
Bengt Wittgren

Konsult med lång och bred erfarenhet av lednings- och styrningsutveckling inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetar med att utveckla verktyg för medarbetar- och intressentdialoger.  Fokus är att stödja och utveckla ledare och organisationer för att uppnå önskade effekter vad gäller effektivitet, måluppfyllelse och arbetsmiljö.

Richard Bengtsson
Catarina kentell.png
Catarina Kentell

Catarina är konsulten som i 20 år arbetat med individ-, grupp- och organisationsutveckling. Lösningsorienterat, systemiskt, tvärfunktionellt, styrkebaserat, processorienterat och coachande är hennes nycklar till effektiv och hållbar utveckling för individer, ledningsgrupper och ibland hela organisationer. Hon drivs av nyfikenhet och ständig utveckling - att hitta smarta förändringsprocesser som gör skillnad är en livsnerv. Hon arbetar både internationellt och nationellt i privata och offentliga organisationer. Att arbeta i många olika typer av organisationer – bank och försäkring, förlag, kommuner och landsting, universitet, fastigheter, miljöhantering, detaljhandel m.fl. – har gett en bred förståelse för organisations- och ledarskapsfrågor.

Richard Bengtsson
kon11.jpg
Lars Persson

Lars är en viktig resurs som underkonsult till INDEA. Han kommer närmast från Ericsson med mångårig erfarenhet av produkt och verksamhetsutveckling. Lars styrkor finns inom styrning och ledning av projekt samt att driva förändring i stora komplexa organisationer. Senaste åren har Lars varit involverad i transformering till ett värdeflödesbaserat utvecklingssätt. Fokus har lagts på att etablera en lärande kultur där mätningar och kontinuerlig förbättring är naturligt på alla nivåer i organisationen.

Richard Bengtsson
_DSC4580-Redigera.jpg
Gunilla Barrskog

Gunilla har under 20 år som konsult arbetat med individ-, grupp och organisationsutveckling. Hon arbetar lösningsfokuserat, processorienterat, systemiskt och coachande för att skapa fördjupad dialog, mer nyfikenhet och reflexion kring olika roller och att utveckla autenticitet.  Hennes uppdrag handlar om utveckling av chefer i handledning, ledarprogram och att trimma ledningsgrupper till fördjupad utveckling.

Hon är beteendevetare, seniorkonsult, processledare, har arbetat som HR-chef, ledarskapslärare och är certifierad ICF-coach. Hon har lång erfarenhet av uppdrag i olika branscher, kommun-, region- och statliga verksamheter samt ideell sektor och har djup förståelse för organisatorisk och mänsklig utveckling.

Richard Bengtsson
LJC%20svartvit_edited.jpg
Lars Johan Clemedson

Leg psykolog med över 30 års erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet. Han har också undervisat i ledarskap på Försvarshögskolan, Handelshögskolan och Stockholms universitet. Arbetar främst med att utveckla en kultur av öppenhet, tillit, ansvarstagande och resultatfokus i ledningsgrupper, men åtar sig också uppdrag inom ledarcoachning och organisationsutveckling. Lars är dessutom författare till flera böcker, t ex The Power of Openness and Trust (på svenska Ledande ledare – organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp) samt artiklar,

t ex Organisationskulturen som styrmedel.

Richard Bengtsson
kon5.jpeg
Cecilia Lindeborg

Cecilia är en viktig resurs som underkonsult till INDEA. Hon utgår från att vara i rörelse – både vad gäller att vara ute i verksamheter, möta medarbetare och fånga idéer för att utveckla organisationer. Har ett coachande förhållningssätt och analyserar behov utifrån ett helhetsperspektiv.  Har erfarenhet av att vara chef, projekt-, process- och förändringsledare.

Richard Bengtsson
bottom of page