Våra konsulter

Leif arbetar till största delen med att stödja både stora och mindre företag med utveckling av verksamheten. Uppdragen handlar ofta om att stödja cheferna, enskilt eller i grupp, i att utveckla verksamheten genom sitt ledarskap. Att lära känna sig själv och förstå den roll som bäst bidrar till att uppnå syftet med verksamheten utgör grunden.

Vid sidan av de lite längre insatserna håller Leif i olika möten och workshops samt handledning av chefer. Dessutom ansvarar Leif för utveckling och genomförande av ett öppet Ledarskapsprogram på Indea. Han håller även ett utvecklingsprogram med fokus på det konsultativa arbetssättet.

Leif Nyman
Richard Bengtsson

Ansvarar för att utveckla ledarskapet och organisationskulturen i Tyresö kommun. Arbetar tillsammans med INDEA-kollegor och interna resurser med samtliga ledningsgrupper och alla ledare i kommunen för att implementera en ny ledningsfilosofi med fokus på hållbara resultat. Intensivt genomförande under 2017-2019. Leder också program för utveckling av verksamheter, ledare och ledningsgrupper hos flera andra kunder.

Håkan Eriksson
Richard Bengtsson

Konsult med lång och bred erfarenhet av lednings- och styrningsutveckling inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetar med att utveckla verktyg för medarbetar- och intressentdialoger.  Fokus är att stödja och utveckla ledare och organisationer för att uppnå önskade effekter vad gäller effektivitet, måluppfyllelse och arbetsmiljö.

Bengt Wittgren
Richard Bengtsson

Är VD på INDEA. Har tidigare jobbat nästan 5 år som juniorkonsult och projektledare på INDEA. Kommer fortsatt framåt att vara affärsområdeschef för ledarskapsenkäter, medarbetarundersökningar samt personlighetsinventorium (DISC, MBTI, Hogan, HAS, MTAM, IDI, UL mm.)

Koordinationsansvar för event och marknadsföring på sociala medier. Ansvarar även för avrop och anbud, ansvarar för stöd i kundprojekt, kundkontakter. Bistår utöver detta samtliga av INDEAs konsulter med stöd i diverse konsultuppdrag.

Marlene Gustafsson
_OLA3771-Redigera.jpg
Richard Bengtsson

Katarina är leg. psykolog och journalist. Hon har under många år lett öppna program för erfarna chefer. Fokus är det personliga och kommunikativa ledarskapet. På sistone har hon stöttat Göteborgs stad i att utveckla ledarskapet av stödfunktionerna, morgondagens seniora forskningsledare på Lunds Universitet, goda distansledare på IKEA samt coachande ledare på If försäkring. Hon både utbildar i program samt utvecklar ledningsgrupper och coachar chefer individuellt – fa i reflektion, relation och resultat. Författare till två böcker om ledarskap: Steg mot tillit samt Du spelar roll. Om rollens betydelse i ledarskapet. Insatser för att utveckla mångfald och genus är en passion. 

Katarina Billing
Richard Bengtsson

John är professionell ledningsgruppsutvecklare som hjälper till att lyfta blicken, bygga tillit och fördjupa engagemanget i strategiska utmaningar. Han har arbetat både som managementkonsult och chefs och ledarutvecklare -senast som ansvarig för Sveriges största Executive MBA utbildning.
Han har också en akademisk bakgrund i forskning kring offentlig styrning med sitt deltagande i CHEFiOS. John är VD för MTAM-Gruppen som tillhandahåller ett världsunikt ledningsgrupps- utvecklingsverktyg kallat MTAM, ett svenskutvecklat verktyg som mäter ledningsgruppers effektivitet och förmåga. INDEA använder sedan flera år MTAM och har flera MTAM-certifierade konsulter.

John Ylander
John ylander.jpg
Richard Bengtsson

Alan är leg psykolog och psykodramatiker. Han har mångårig erfarenhet av att processleda, handleda och utbilda medarbetare och chefer, både enskilt, i grupp och i utbildningsprogram. Just nu ger Alan t ex en handledningsutbildning för handledare på 1177 Inera AB och handleder chefer på Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Alan jobbar med kreativa och gestaltande metoder för att fånga skeenden och förståelse i grupper. Han ger också öppna utbildningar och utvecklingsprogram i processledning och aktionsmetoder (INDEA Lärlabb). Utöver INDEAs tjänster erbjuder Alan också samtalsterapi, för enskilda och par.

Alan Wright
_G6A6724_2.jpg
Richard Bengtsson

Hanna inriktar sig mot förändringsledning, organisation- och ledarskapsutveckling samt kultur- och värdegrundsarbete. Hon har erfarenhet från ett flertal branscher inom såväl privat som offentlig sektor och hon har drivit förändringsarbete, kulturförflyttning och verksamhetsutveckling. Hon är certifierad i CTT och Deep Democracy (DD). Idag jobbar Hanna bla med Lunds kommun där hon stöttar kommunen i deras kulturresa att införa den nya visionen och förhållningssättet.

Hanna Wunsch Widoff
Hanna small.jpg
Richard Bengtsson

Anns fokus är att skapa en trygg och säker plats för människor att mötas i en utvecklande och modig dialog. Arbetar mest med team och ledningsgrupper men även med ledarutveckling på såväl privata företag som offentliga organisationer. Aktuella uppdrag genomförs just nu på IT-företaget Atea, Lidköpings kommun, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Region Skåne och Naturvårdsverket. Utvecklar och leder INDEAs Processledarutbildning och KTH:s Kvalificerade processledarprogram. Är ICF-certifierad coach och har förtroendet att vara coach till några chefer. Ann är konsultchef på INDEA

Ann Malmsten
_OLA3743-Redigera.jpg
Richard Bengtsson

Gunilla arbetar med utveckling av ledningsgrupper, chefer och team som vill ta steget vidare och bli mer samspelta och effektiva i sitt arbete. 

Gunilla arbetat just nu med Ledarvutvecklingsprogram bl a för ”Framtida Ledare” i Gävleborg, ”Ny som chef” Huddiksvalls kommun, Ledningsgruppsutveckling Häktet i Gbg, Chefshandledning i grupp och kartläggningsuppdrag inom socialtjänsten, ST- och AT-läkarutv på Danderyds sjukhus, Chefscoaching på olika nivåer i ideela och privata bolag. Hon har erfareneht av uppdrag i både statlig, kommunal, landsting, privat och ideella organisationer. 

Gunilla Barrskog
_MG_4416-Edit_redigerad.jpg
Richard Bengtsson

Evas fokus är att skapa förtroendefulla möten där lärande och utveckling kan ske. Eva arbetar främst med ledningsgruppsutveckling, individuella ledarprogram, handleder chefer individuellt och i grupp. Aktuella uppdrag är Region Västernorrland, Tyresö kommun, Järfälla kommun, MISA AB, Folkhälsomyndigheten, BILDA Studieförbund, Regional cancercentrum Stockholm Gotland (RCC), SKL.

Eva Ullman
kon8.jpg
Richard Bengtsson

Thomas arbetar med att hjälpa organisationer att nå sina mål. Då de flesta organisationer gör det genom medarbetarnas beteende, handlar måluppfyllelse i mångt och mycket att skapa förutsättningar för att medarbetare ska vilja och kunna göra ett bra jobb. För att bidra till måluppfyllelse genom arbetsglädje arbetar Thomas gärna utifrån teorierna bakom OBM vilket i korthet betyder att skapa tydliga mål, strategier och uppdrag, att förmedla individuella uppdrag genom en dialog och att följa upp utförandet och ge positiv återkoppling. Han arbetar framförallt med utformning av organisatoriska strukturer som stödjer det önskade beteendet och att stödja ledare i utveckling av coachande ledarskap. Thomas är ICF certifierad och har förutom ledningsgruppsutvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag, coachuppdrag för några chefer och ett spännande uppdrag som tillväxtcoach för ett snabbväxande ”life science” bolag. 

Thomas Krook
Richard Bengtsson

Genomför en utvecklingsinsats för ökad kundnöjdhet i Sveriges största service- och försäljningsföretag för anläggningsmaskiner. Utvecklar sälj och säljcoachning i Sveriges största privata resebyråkedja. Urban brinner för att få alla inom organisationen att förstå betydelsen av att vårda kundrelationer och skapa affärsmöjligheter. Det handlar inte enbart om säljavdelningen utan en stor utmaningen som företag står inför idag är att få alla i organisationen delaktiga i säljprocessen. Alla påverkar vi kundernas attityder och intresse, det är därför alla i organisationen bör välja att ta ett gemensamt säljansvar mot kunderna.

Urban Zakrison
_OLA3718-Redigera.jpg
Richard Bengtsson

Charlotte ansvarar för ledarutveckling för erfarna chefer inom Region Norrbotten, olika grupphandledningsuppdrag för kommunala chefer samt ett antal individuella coachinguppdrag inom privat sektor. Planering av några olika uppdrag som handlar om att identifiera och hitta motstrategier för härskartekniker för att kunna ta tillbaka makten och påverka sin situation. Leder utvecklingsprogram för Konsultativt Arbetssätt tillsammans med INDEA-kollega. 

Charlotte Uggla
Richard Bengtsson

Anna har mångårig erfarenhet av att träna organisationer- privata såväl som offentliga i etablering av effektiva ledningsmodeller inkluderande  kulturförflyttning.  Annas specialområde är att gå från ord till handling. Hon arbetar med ledningsgruppsutveckling, chefsträning, individuell chefscoaching samt teamutveckling - aktiviteter som sammantaget leder till bestående beteende- och kulturförflyttning. Anna fokus på uppdrag där syftet är att införa ny affärsmodell samt tillitsbaserad ledning och styrning. Anna utbildar i förändringsledning i komplex utveckling samt processleder vid digital transformation. Exempel på aktuella uppdrag just nu är Rikshem, Halmstad kommun KLF och förvaltningar Bollnäs kommun, Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Västra Götaland samt Riksgälden.

  

Anna Orbe
Anna orbe.jpg
Richard Bengtsson

Nyfikenhet och problemlösning står i fokus för Pernilla som vill engagera människor till utveckling. Pernilla inriktar sig på kommunikativt ledarskap, team- och grupputveckling. Den breda erfarenheten från både offentlig och privat regi som projektledare och strateg har stärkt övertygelsen om människors förmåga att våga. Alla kan hitta sin styrka, bidra i organisationen och utveckla sitt ledarskap. Är certifierad i GDQ (Group Development Questionnaire) och använder gärna Wheelans modell för att öka gruppers kapacitet. Uppdrag som pågår är nationellt förändringsarbete för personcentrerad utveckling i vården med SKL samt processledaruppdrag i olika sammanhang..

Pernilla Askenbom
IMG_4403 (1).jpg
Richard Bengtsson

Annalena är ekonomi- och kontorsansvarig på INDEA. Annalena håller bl.a. på med fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra, avräkningar, löpande bokföring, kontering, in och utbetalningar samt ekonomisk rapportering till VD och styrelse. Hennes andra uppgifter är bl.a. att göra inköp, beställa varor, vara en resurs för konsulterna vid genomförandet av kunduppdrag avseende dokumentation och materialproduktion. Annalena har läst ekonomiassistent med löneadministration på Påhlmans Handelsinstitut.

Annalena Andersen
Richard Bengtsson

I höst ser bla. Ulla fram emot jobb med Polisen och att köra ledarutbildningar för Region Norrbotten med engagerade chefer i vackra Luleå. Ulla är certifierad UL handledare och jobbar med flera olika ledarutvecklingsprogram. Bland annat hos Region Norrbotten, Lantmäteriet och Söderhamns kommun. Arbete med teamutveckling är också en viktig del för att få effektiva verksamheter och som certifierad i Susan Wheelans teorier genomförs olika insatser både hos privata företag och myndigheter. Ledningsgruppsutveckling på olika nivåer samt individuell handledning tar upp resten av Ullas tid. 

Ulla Magnusson
Richard Bengtsson

Erica är utbildad organisationspedagog (Master) och KaosPilot. Hon processleder, handleder och utbildar medarbetare och chefer, både enskilt, i grupp och i utbildningsprogram. Erica ger ofta pedagogiskt designstöd till kunder med eget utvecklings- och genomförandeansvar, t ex intern-och externkonsulter, kompetensutvecklare, projektledare och chefer. Det kan handla om att utforma arbetsplatsträffar, utbildningar, organisationsförändringar mm. Erica ansvarar för och leder utvecklingsprogram i processledning och att leda lärandeprocesser på arbetsplatsen (INDEA Lärlabb). Aktuella uppdrag och deltagare kommer t ex från SIDA, Sweco, SR, Mellanskog, Skolverket, SKR och Uppsala universitet.

Erica Wright
_G6A6958_2.jpg
Richard Bengtsson
 
 
 
 
 
 
 

Våra samarbetspartners

Richard tillträdde ett uppdrag som HR- och Kommunikationschef på Yrkesakademin och avslutade kunduppdrag på INDEA under hösten 2018. Vi gratulerar honom till hans nya uppdrag. 

Richard Bengtsson
kon15.jpg
Richard Bengtsson

Cecilia är en viktig resurs som underkonsult till INDEA. Hon utgår från att vara i rörelse – både vad gäller att vara ute i verksamheter, möta medarbetare och fånga idéer för att utveckla organisationer. Har ett coachande förhållningssätt och analyserar behov utifrån ett helhetsperspektiv.  Har erfarenhet av att vara chef, projekt-, process- och förändringsledare.

Cecilia Lindeborg
kon5.jpeg
Richard Bengtsson

Catarina är konsulten som i 20 år arbetat med individ-, grupp- och organisationsutveckling. Lösningsorienterat, systemiskt, tvärfunktionellt, styrkebaserat, processorienterat och coachande är hennes nycklar till effektiv och hållbar utveckling för individer, ledningsgrupper och ibland hela organisationer. Hon drivs av nyfikenhet och ständig utveckling - att hitta smarta förändringsprocesser som gör skillnad är en livsnerv. Hon arbetar både internationellt och nationellt i privata och offentliga organisationer. Att arbeta i många olika typer av organisationer – bank och försäkring, förlag, kommuner och landsting, universitet, fastigheter, miljöhantering, detaljhandel m.fl. – har gett en bred förståelse för organisations- och ledarskapsfrågor.

Catarina Kentell
Catarina kentell.png
Richard Bengtsson

Clas tillträdde ett uppdrag på Acando under våren 2019 och avslutar kunduppdrag på INDEA under hösten 2019 och våren 2010. Clas har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling, och har en passion för förändringsledning och utveckling av chefer och ledare. Han har erfarenhet av både offentliga, privata och idéburna organisationer, fler än 25 ledarutvecklingsprogram samt förändringsprojektledning kopplat till både värdegrundsarbete, utveckling i vardagen, verksamhetsutveckling och implementering av förändrade arbetssätt.

Clas Lundhagen
Clas Small.jpg
Richard Bengtsson

Heléne är en viktig resurs som underkonsult till INDEA. Hon har tillhört INDEA i många år och är sedan 2019 ägare och VD för Mod att Leda, där hon med sin långa erfarenhet fortsätter verka som senior organisationskonsult. Heléne har särskilt fokus på förtroendefull och ärlig kommunikation som grund för ett gott ledarskap och teamsamarbete Exempel på uppdrag är ledningsgruppsutveckling, ledarutvecklingsprogram, teambildning för grupper samt rådgivare och coach till högre chefer. Heléne är beteendevetare och har en bakgrund från många års egna linjechefsuppdrag inom både privat och offentlig sektor.

Heléne Zachrison
Helene small.jpg
Richard Bengtsson

Lars är en viktig resurs som underkonsult till INDEA. Han kommer närmast från Ericsson med mångårig erfarenhet av produkt och verksamhetsutveckling. Lars styrkor finns inom styrning och ledning av projekt samt att driva förändring i stora komplexa organisationer. Senaste åren har Lars varit involverad i transformering till ett värdeflödesbaserat utvecklingssätt. Fokus har lagts på att etablera en lärande kultur där mätningar och kontinuerlig förbättring är naturligt på alla nivåer i organisationen.

Lars Persson
kon11.jpg
Richard Bengtsson

Tord har under 10 år varit seniorkonsult på INDEA och är nu en viktig underkonsult till oss. Tord har löpande genomfört ledarutvecklingsprogram, såväl anpassade som öppna för olika typer av organisationer och riktade till olika ledningsnivåer. Exempelvis i Örebro, Gävle och Söderhamns kommun samt för Lantmäteriet. Han arbetar även med utvecklingsprogram för ledningsgrupper på olika nivåer, med erfarenheter från bl a Gävle Energi, Svenska Kyrkan, Hudiksvalls, Bollnäs och Hallsbergs kommun. I samverkan med IT-bolaget Atea arbetar han med program riktade till rektorer med förändringsledning kopplat till skolutveckling och modern pedagogik. Tord arbetar även med utveckling av arbetsgrupper samt med konflikthantering. Han coachar också regelbundet chefer och projektledare.

Tord Olsson
Tord bild.jpg
Richard Bengtsson