top of page

Erbjudanden

Affärsutveckling

Vår föränderliga tid kräver ständig utveckling av de flesta verksamheter. Vi på INDEA ser organisationsutveckling som en process där växelverkan mellan ledning och involvering av de som berörs ger goda förutsättningar för framgång. Vi ser ofta att just involvering skapar engagemang och ansvarstagande i en organisation. Inspel från organisationens chefer och medarbetare behövs också för att ta rätt beslut inför implementering.

Vi inleder ofta med en förstudie för att samla in perspektiv från olika delar av organisationen. Därigenom får både ledning och vi en bild av vad som är viktigt för det fortsatta arbetet. Med hög grad av samverkan med uppdragsgivaren ligger sedan förstudien till grund för en plan för hela utvecklingsarbetet samt INDEAs uppdrag i det.​

Vi erbjuder olika typer av stöd i utvecklingsprocessen, exempelvis:

 • Förändringsledning och strategiskt stöd i att leda utvecklingsprojektet

 • Igångsättande av förbättringsarbete

 • Utvecklingsinsatser för ledning, förändringsledare och chefer

 • Utveckling av strukturerna för styrning, kvalitetsledning och uppföljning

 • Facilitering av större och mindre workshops

 • Kartläggning och utveckling av verksamhetsprocesser

 • Behovsanpassat stöd till förändringsgrupper/nyckelpersoner


Exempel på aktuella uppdrag:

 • Utveckling och införande av konkurrensstrategi i större fackhandelskedja

 • Processorientering av kommunal bygglovsavdelning

 • Utveckling och införande av leanbaserat verksamhetsutvecklingssystem i polismyndighet

 • Kundorientering av kommunalt servicebolag

 • Organisationsanalys i statlig myndighet

bottom of page