INDEA lärlabb 20-21

Uppdaterat: 18 feb. 2020


Ett ettårigt processledarprogram för dig som leder läraktiviteter på arbetsplatsen.

Är du processledare, konsult eller utbildare och vill fördjupa ditt pedagogiska hantverk? Är du chef och vill främja lärandet i det vardagliga arbetet? Längtar du efter nya infallsvinklar, begriplig lärteori och pedagogiska verktyg i ditt ledarskap? Längtar du efter en mötesplats med andra för reflektion och färdighetsträning kring vad, hur och varför du gör som du gör?

Sök då till INDEA Lärlabb. Vi utforskar tillsammans.

Innehåll

Deltagarpresentationer och ambitioner · vuxnas lärande i arbetslivet ·idéer om vad lärande är och hur lärande uppkommer · boksamtal ·olika typer av kunskap · förståelse och hur påverka förståelse · identifiering och bearbetning av frågor · lärlogg · form skapar innehåll · processledning för ökad förståelse och delaktighet · pedagogiska förhållningssätt · delaktighetsmetodik · handledningsmaterial · designverkstad och lärlabb · påverkan · arbetsplatsen som pedagogisk miljö · kompetensbegreppet · organisationspedagogik · att främja lärande i det vardagliga arbetet · att bedriva påverkan · lovuppgift · berättelser som kunskapsbärare och verktyg för lärande · aktionsmetoder och perspektivbyte · att använda ögonblicket · metaforer och lekens roll för lärande · om misslyckande och bättre versioner · att utveckla autonomi och inre motivation · vuxenutveckling och mental flexibilitet · att förstå och styra sitt eget lärande · personlig integrering av programmet · insikter och min väg vidare · möjliga fortsättningar


Varför behövs det här programmet? 

För att en organisation ska kunna utvecklas, behövs sätt att dra nytta av de erfarenheter som uppstår på den egna arbetsplatsen. Att lära medan man gör och kontinuerligt utveckla sin förståelse kring arbetet har blivit en överlevnadsstrategi. Därför behöver vi utveckla förmågan att lära av och i den dagliga verksamheten. 


När arbetsplatsen ska vara en lärande miljö ställs nya krav på chefer och ledare. De som insett detta tar en tydligare pedagogisk och konsultativ roll. Lärande handlar bl.a om att förnya, bredda och fördjupa sin förståelse kring något. För att leda verksamheten effektivt behöver ledaren därför kunna utforska och påverka medarbetares förståelse av organisationen och den egen uppgiften. 


Det ställer också andra krav på konsulter. Det pedagogiska hantverket och ledarskapet blir även här centralt, t ex förmågan att stödja kunden i att reflektera över förståelse och olikhet, lyfta upp experiment och risk samt hitta strukturer i vardagen och i utvecklingsinsatser för att dra lärdom av erfarenheterna. 


Vi får ofta höra att de som arbetar med dessa frågor upplever sig ensamma i sin roll och har behov av att dela erfarenheter med andra. Det finns också många teorier om lärande, men få arenor för utforskande av praktisk tillämpning i att leda lärande på arbetsplatsen. 

Vi har därför genomfört detta program sedan 2011 som Plunge Learning Lab, i syfte att vara en arena för kontinuerlig praktikutveckling i att leda lärande på arbetsplatsen. Nu byter programmet namn till Indea Lärlabb. Välkommen att fortsätta utforska med oss!

Pedagogiskt upplägg

Programmet är utformat över ett år, med tid mellan varje träff. Det ger bra förutsättningar för fördjupning, reflektion och färdighetsintegrering hos dig som deltagare.

Programmet innehåller kunskapsmoduler kring lärande på arbetsplatsen som kan främja ditt pedagogiska och konsultativa hantverk. 


Du lär dig reflektions- och bearbetningsmetoder som främjar delaktighet och förståelse. Det ges under programmet många tillfällen för samtal, handledning och reflektion. 

Du får möjlighet till färdighetsträning. Det läggs fokus på dina egna konsultationer och uppdrag för att främja relevans och överförbarhet för dig: Du utformar och planerar utvecklingsarbete i din egen verksamhet som stärker förutsättningar för lärande. Vi kallar det ”designverkstad”. Du får möjlighet att pröva att leda lärande under programmets gång. 

Vi arbetar integrerande, både på programmet och mellan träffarna. I denna form får du möjlighet att samtala om litteratur och teori kopplat till din egen verklighet, reflektera över egna laborationer och stämma av de hemuppgifter som du som deltagare ger dig själv.

Programansvarig

Erica Wright Master i pedagogik och utbildad Kaospilot, tidigare programansvarig på Stanford Learning Lab, Stanford University.


Fler medverkande

Exempel på andra medverkande INDEA-konsulter:

Alan Wright. Leg. psykolog och psykodramatiker.

Ann Malmsten. Konsultchef och grundare på INDEA. ICF-certifierad coach.

Litteratur 

Gärdenfors, P. (2010), Lusten att förstå, Natur och Kultur

Malmsten, A. (rev upplaga 2019, första upplaga 2008), Eld och vatten, INDEAs egen bok om processorienterat utvecklingsarbete

Kompletterande artiklar och litteraturlista tillkommer. Varje deltagare får även presentera sin favoritkälla (text, video, etc.) relaterat till att leda lärande på arbetsplatsen.