Hanna Wunsch Widoff

  • Processledning
  • Ledarutveckling
  • Verksamhetsutveckling

Jag arbetar som organisationskonsult med fokus på att stödja utveckling av människor och verksamheter. Drivkraften i mitt arbete är en vilja att bidra till utveckling och resultatskapande genom att skapa tillitsfulla samarbeten mellan människor. 

Jag har mångårig erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten utifrån ett samverkansperspektiv inom såväl privat som offentlig sektor. Jag har under flera år utbildat i processledning och projektutvecklande insatser med syfte att stödja utveckling av tillitsfulla samverkansprocesser och goda resultat. Jag har vana av att leda kunskaps- och erfarenhetsutbyten både i utvecklingprogram men också inom arbetsgrupper och projekt. 

Mitt arbete utgår från aktuell forskning inom området och och med stöd av en upplevelsebaserad pedagogik strävar jag efter att omsätta teorier till en praktik som knyter an till deltagarnas verklighet. Jag är väl förtrogen med ett flertal involveringsmetoder och kommunikationsverktyg, vilka utgör grunden i mitt sätt att arbeta och bidrar till en lärande miljö där deltagarna samtidigt får verktyg för att omsätta i sin vardag.

Min bakgrund:

Sedan 2012 har jag arbetat som konsult med uppdrag inom verksamhetsutveckling med en tyngdpunkt på att leda olika typer av samverkansprocesser och förändringsarbeten med syfte att att skapa tillitsfulla samarbeten och goda resultat. Uppdragen har omfattat processledning, samverkansledning, förändrings- och projektledning, team- och grupputveckling, ledningsgruppsutveckling och ledarprogram.

Kandidatexamen i arbetsvetenskap inriktning psykologi och konfliktlösning.
Magisterexamen arbetsvetenskap, ledarskap, organisationsutveckling och konflikthantering

Bland mina kunder:
  • Göteborgs stad
  • Skanska
  • KÖL (kommuners öppna ledarskapsprogram)
  • Familjen Helsingborg
  • Indea Lärlabb
  • Regionalt cancercentrum
Vi på Indea: